วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

คำศัพท์ SAT ,CU-AAT MATH ที่ออกข้อสอบบ่อย


คำศัพท์ SAT ,CU-AAT MATH ที่ออกข้อสอบบ่อย


ที่มาของบทความ: สรายุทธ เอื้ออวยชัย
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ CU-AAT หรือ สอบ SAT ในวิชาเลข
หมายเหตุ: ใครที่ต้องการก๊อปปี้ไปแปะที่อื่น ขอบอกว่า "ยินดี" แต่ช่วยให้เครดิตด้วย นะครับ
บทความนี้มีแรงบันดาลใจมาจากที่ ผมมีโอกาสได้ติวนักเรียนในคอร์ส SAT + CU-AAT กับทางสถาบัน ซึ่งตัวผมรับผิดชอบ ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ระหว่างการติว นั่นคือ ผู้มาติวจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ผู้ที่แปลโจทย์ได้ แต่ทำโจทย์ไม่ได้ เพราะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างน้อย (มีอยู่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มาลงติว) กับ แบบที่สองคือ มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในระดับ ม.ต้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่แปลโจทย์ไม่ได้ (มีอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ของผู้ที่มาลงติวกับทางสถาบัน) สำหรับในอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่ เหลือจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งสองอย่าง (เลขดี และ ภาษาอังกฤษดีแปลโจทย์ได้) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคู่ ซึ่งประเด็นนี้ผมจะไม่ขอกล่าวถึง เพราะผู้มาติว แบบที่สามนี้ ส่วนใหญ่จะสอบเลขได้มากกว่า 650 คะแนนอยู่แล้ว  จะเห็นได้ว่า ประเด็นปัญหาของผู้ที่มาติวนั้น จะอยู่ที่ 2 แบบแรก โดยในแบบแรกนั้น จะเป็นปัญหาน่าหนักใจที่สุด เพราะจำเป็นที่จะต้องรื้อ พื้นฐานความรู้ทางเลข ในระดับ ม.ต้น กว่า 3 ปี โดยจะต้องรื้อใหม่ทั้งหมด จะต้องใช้เวลานานพอสมควร ที่จะทำคะแนนได้ นั่นหมายถึง จะต้องใช้ความพยายามกันอย่างมากทีเดียว
บทความนี้จะมุ่งเน้น ประเด็นไปใน ผู้ที่มาติว ในแบบที่สอง นั่นคือ มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่แปลโจทย์ไม่ได้ ดังนั้น จึงมุ่งเน้นประเด็นไปที่การท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เป็นศัพท์เฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ โดยคำดังต่อไปนี้ จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ รูปทรงทางเรขาคณิต ไม่ว่าเป็น เส้นตรง วงกลม รูปเหลี่ยม รวมถึง ทฤษฏีบทปีทากอรัส และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตรีโกณมิติ เริ่มกันเลยแล้วกัน คำศัพท์บางคำ จะมีการซ้ำกันบ้าง ก็เพื่อให้ผู้ท่องย้ำคิดย้ำทำ 
1. Perimeter เส้นรอบรูป - measure วัด – measurement เครื่องวัด,การประมาณค่า – angle มุม
2. Intersect มีสองความหมาย 1) ในทางเซตหมายถึง การอินเตอร์เซคชั่น 2) ในทางทั่วไปหมายถึงการตัดกัน – line segment ส่วนของเส้นตรง – measure วัด– dot จุด,เส้นประ – bisect แบ่งครึ่งเท่าๆกัน – indicate ระบุ,ชี้ชัด
3. Diameter เส้นผ่านศูนย์กลาง – circumference  ความยาวเส้นรอบวง – degree มีสองความหมาย ได้แก่ 1) องศา 2) กำลังของพหุนาม - isosceles triangle สามเหลี่ยมหน้าจั่ว – equilateral triangle สามเหลี่ยมด้านเท่า
4. Rectangle สี่เหลี่ยมมุมฉาก ส่วนใหญ่จะหมายถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
5. Common ร่วมกัน – have in common ใช้ร่วมกัน – right  มุมฉาก - right triangle สามเหลี่ยมมุมฉาก – square สี่เหลี่ยมจัตุรัส
6. Parallel ขนาน – parallelogram สี่เหลี่ยมด้านขนาน
7. Tangent สัมผัส – perpendicular ตั้งฉาก - degree องศา – measure วัด
8. Vertex จุดยอด – vertices จุดยอด (พหูพจน์) – right triangle สามเหลี่ยมมุมฉาก – circumference เส้นรอบวงกลม
9. Quadrilateral สี่เหลี่ยม – congruent เท่ากัน
10. Right triangle สามเหลี่ยมมุมฉาก - located วางตัวอยู่ที่ – respectively ตามลำดับ – distance ระยะทาง,ความยาว – displacement การกระจัด – midpoint จุดกึ่งกลาง – vertex จุดยอด – vertices จุดยอด (พหูพจน์)
11. Line segment ส่วนของเส้นตรง – isosceles triangle สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
12. Diagonal เส้นทแยงมุม – rectangle สี่เหลี่ยมมุมฉาก (ส่วนใหญ่จะหมายถึงสี่เหลี่ยมผืนผ้า) – vertex จุดยอด – vertices จุดยอด (พหูพจน์) – located ตั้งอยู่
13. Minute hand เข็มนาที (เข็มยาว) – rotation การหมุน – point of rotation จุดหมุน (จุดศูนย์กลางของนาฬิกา)
14. Polygon รูปหลายเหลี่ยม - rectangular รูปสี่เหลี่ยม (โดยทั่วไปคือสี่เหลี่ยมผืนผ้า) - pentagon รูปห้าเหลี่ยม - hexagon รูปหกเหลี่ยม - heptagon รูปเจ็ดเหลี่ยม - octagon รูปแปดเหลี่ยม – vertex จุดยอด – vertices จุดยอด (พหูพจน์) – diagonal เส้นทแยงมุม
15. Equilateral triangle สามเหลี่ยมด้านเท่า – perimeter ความยาวรอบรูป – fraction , ratio ,proportion อัตราส่วน,สัดส่วน
16. Rest วางอยู่,ตั้งอยู่ – horizontal แนวนอน,แนวระนาบ – vertical แนวดิ่ง – edge ขอบ
17. Right triangle สามเหลี่ยมมุมฉาก – hypotenuse ด้านตรงข้ามมุมฉาก – adjacent ด้านชิด – opposite ด้านตรงข้ามมุม – leg ในข้อนี้หมายถึง ด้านประกอบมุมฉากเท่านั้น จะไม่รวมกับด้านตรงข้ามมุมฉาก
18. Leg สำหรับสามเหลี่ยมมุมฉาก จะหมายถึงด้านประกอบมุมฉากเท่านั้น – hypotenuse ด้านตรงข้ามมุมฉาก – adjacent ด้านประชิด – opposite ด้านตรงข้ามมุม
19. Tangent สัมผัส – perpendicular ตั้งฉาก
20. Isosceles triangle สามเหลี่ยมหน้าจั่ว – right triangle สามเหลี่ยมมุมฉาก
21. Enclose ล้อมรอบ – patch ชิ้นส่วน, ที่ดินเล็กๆ – soil ดิน – fencing รั้ว – divide แบ่ง,หาร – divided by x ถูกหารด้วย x
22. Respectively ตามลำดับ – parallel lines เส้นขนาน – parallelogram สี่เหลี่ยมด้านขนาน – rhomboid สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
23. Polygon รูปหลายเหลี่ยม - pentagon รูปห้าเหลี่ยม - hexagon รูปหกเหลี่ยม - heptagon รูปเจ็ดเหลี่ยม - octagon รูปแปดเหลี่ยม
24. Construct สร้าง – tile ภาษาอังกฤษตรงๆแปลว่าแผ่นกระเบื้องปูพื้น แต่ในทางคณิตศาสตร์ก็คือ ชิ้นส่วนอะไรก็ได้ – perimeter ความยาวเส้นรอบรูป – overlap ซ้อนทับกัน – volume ปริมาตร - cubic centimeters หน่วยเซนติเมตรยกกำลังสาม
25. Right circular cylinder หมายถึง รูปทรงกระบอกที่มีฐานตั้งฉากกับความสูง (มีความหมายคล้ายกับ right triangle)
26. Volume ปริมาตร – cubic inches หน่วยนิ้วยกกำลังสาม – cube ลูกบาศก์ (กว้าง ยาว สูง เท่ากัน) – surface ผิวหน้า – square inches หน่วยตารางนิ้ว
คำศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะพบได้บ่อย ในข้อสอบ CU-AAT และ SAT ซึ่งที่กล่าวมาจะเป็นเพียงหัวข้อ Geometry เท่านั้น ว่างๆ ผมจะมาเขียนถึงคำศัพทืในหัวข้ออื่นๆ (ถ้ามีเวลา) ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับ stat ,algebra, sequence ,series, set รวมถึง คำศัพท์ในหัวข้อ relation and function นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน