วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตํารวจสายปราบปราม ปี 2554


แนวข้อสอบตํารวจสายปราบปราม ปี 2554

.มาตรา 1  พระราชกฤษฏีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ” 
มาตรา 2 พระกฤษฏีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา     เป็นต้นไป 
ข้อ 1 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด  ให้เป็นไปเช่นใด? 
ก.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.                                               
ข.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.ก.                                               
ค.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.                                                 
ง.   ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.บ. 
.ตอบ ก.  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.(  มาตรา 3) 
มาตรา 3 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.  (หวังว่าเข้าใจคำว่า ก.พ.ร.และ พ.ร.ก.แล้วนะครับหากยังไม่เข้าใจย้อนขึ้นไปดูนะครับ) 
ข้อ 2  ในพระราชกฤษฏีกานี้  คำว่า “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า อย่างไร? 
ก.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   
ข.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ง.  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา 4) 
มาตรา 4  ในพระราชกฤษฏีกานี้ 
“ ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับข่องราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกา 
“ข้าราชการ ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ข้อ 3 “ข้าราชการ ”  ตามพระราชกฤษฏีกานี้หมายความรวมถึงใครบ้าง? 
ก.    พนักงาน 
ข.     ลูกจ้าง 
ค.    ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ง.    ถูกหมด 
ตอบ ง.ถูกหมด   (มาตรา 4 ดูคำเฉลยข้อ 2) 
ข้อ 4 “รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า อย่างไร? 
ก.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
ข.    รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฏีกา 
     ค. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง 
  ง. ถูกหมดทั้ง ก.และ ข. 
ตอบ ง. ถูกหมดทั้ง ก.และ ข. 
(มาตรา 4 ดูคำเฉลยข้อ 2) 
ข้อ 5 ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พระราชกฤษฏีกานี้ 
ก.นายกรัฐมนตรี 
ข.ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาระบบราชการไทย                                                     
ค.คณะรัฐมนตรี                                                                                                           
ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี มาตรา 5 
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฏีกานี้ 
     ข้อ 6 ข้อใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ก.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ค.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ง.ถูกหมดทุกข้อ   
ตอบ ง.ถูกหมดทุกข้อ( หมวดที่ 1 มาตรา 6) 
ข้อ 7 ข้อใดผิดเรื่องของบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ก.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
ค. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ง.   มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
ตอบ  ง.   มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ( หมวดที่ 1 มาตรา 6)  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน