วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนปลัดอำเภอ


ข้อสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนปลัดอำเภอ
ข้อสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนปลัดอำเภอ
(หลักสูตรเปลี่ยนสายงาน)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ปี 2537
1. ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการปกครอง พ.ศ. 2536 ข้อใดมิใช่หน้าที่ ของกรมการปกครอง
ก. การอำนวยการเลือกตั้ง
ข. การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. การสื่อสารระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ง. การจัดการศึกษาท้องถิ่น
จ. การพัฒนาทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัด อำเภอ
2. ในอำเภอหนึ่งให้มีพนักงานคณะหนึ่งเรียกรวมกันว่ากรมการอำเภอ ประกอบด้วย
ก. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอทุกหน่วยงาน
ข. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเฉพาะราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ค. นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สมุห์บัญชีอำเภอ หรือข้าราชการที่สังกัดในกรมสรรพากร
ง. นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน.
จ. ถูกทุกข้อ
3. กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ
ก. นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอรักษาราชการแทน
ข. ปลัดอาวุโสในอำเภอรักษาราชการแทน
ค. หัวหน้าส่วนราชการอาวุโสในอำเภอรักษาราชการแทน
ง. ปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการอาวุโส เป็นผู้รักษาราชการแทน
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอรักษาราชการแทน
4. นโนบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติตามแผนฯ 7 ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทใด
ก. ป่าไม้ ข. ดิน
ค. แร่ ง. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
จ. ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
5. การปฏิบัติงานของปลัดอำเภอมีฐานะอย่างไร
ก. เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ข. เป็นตัวแทนนายอำเภอ
ค. เป็นกรมการอำเภอ ง. เป็นข้าราชการได้รับเงินเดือนของรัฐ
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

6. การแบ่งส่วนราชการของกรมการปกครองตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2536 กำหนดให้ราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย
ก. ที่ทำการปกครองจังหวัด ข. ที่ทำการปกครองอำเภอ
ค. ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. ข. และ ค.
7. ข้อมูลใดที่ไม่ได้นำมาวางแผนใช้พัฒนาอำเภอ
ก. ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ข. การปกครอง ประชากร และแรงงาน
ค. เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การประมง การอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การบริการ และการท่องเที่ยว
ง. การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม การสาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จ. ไม่มีข้อใดถูก
8. ข้อใดมิใช่นโยบายทั่วไปของกรมการปกครอง พ.ศ. 2535-2539
ก. การปกครอง การบริหารและการเมือง
ข. การรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความมั่นคงภายใน
ค. การพัฒนาชนบทและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. การพัฒนาสังคม
จ. การขยายประชาธิปไตยสู่ปวงชนชาวไทย
9. เร่งรัดพัฒนาเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคและเมืองอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถรองรับการกระจายกิจการ ทางเศรษฐกิจออกจากส่วนกลางเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทั่วไปของกรมการปกครองด้านใด .
10. โครงการตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดประจำปีในระบบ กชช. ของกรมการปกครอง ปี 2537-2539 มีกี่งาน/ โครงการ
ก. 10 งาน/โครงการ ข. 13 งาน/โครงการ
ค. 18 งาน/โครงการ ง. 14 งาน/โครงการ
จ. 17 งาน/โครงการ
11. เลขานุการ กพอ. คือ
ก. ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา ข. ปลัดอาวุโส
ค. ปลัดอำเภองานพัฒนาท้องที่ ง. พัฒนาการอำเภอ
จ. ปลัดอำเภอ
12. โรคเอดส์ เกิดจาก
ก. เชื้อไวรัส ข. เชื้อรา
ค. เชื้อแบคทีเรีย ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.
13. โอกาสที่โรคเอดส์จะแพร่โรคได้มากที่สุดเกิดจาก
ก. เลือดและน้ำอสุจิ
ข. เลือด น้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอด
ค. เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด และน้ำลาย
ง. เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำลาย และเสมหะ
จ. เลือด น้ำอสุจิ และระบบการหายใจ
14. แผนพัฒนาจังหวัด คือ
ก. แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทของหน่วยราชการในส่วนกลางที่ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดและจังหวัดเป็นผู้ประสานแผนงานและโครงการดังกล่าว
ข. โครงการพัฒนาจังหวัดของหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาตำบล
ค. แผนงานและโครงการเร่งรัดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. ข. และ ค.
15. ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ง. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จ. ปลัดกระทรวงกลาโหม
16. คปต. คือ
ก. คณะสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับตำบล หมู่บ้าน
ข. คณะทำงานสนับสนุนกสนปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล หมู่บ้าน
ค. คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
ง. คณะปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับตำบล..เเอ๊คกรุ๊ป
จ. คณะปฏิบัติการสนับสนุนการวางแผนชนบทระดับตำบล
17. หน่วยงานใดมีหน้าที่ติดตามการใช้จ่ายเงินตามโครงพัฒนาจังหวัด
ก. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงานงบประมาณ ง. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ. สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
18. การตรวจราชการในภารกิจของกรมการปกครอง แบ่งเขตการตรวจราชการออกเป็นกี่เขต
ก. 75 เขต ข. 5 เขต
ค. 10 เขต ง. 18 เขต
จ. 9 เขต
19. PACKAGE SERVICE คือการบริการแบบครบวงจร ท่านทราบหรือไม่ว่า P ย่อมาจากอะไร
ก. ความสุภาพอ่อนน้อม
ข. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ค. ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ง. ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
20. การบริการประชาชนในภารกิจของกรมการปกครองมีขอบเขตอย่างไร
ก. ในสำนักงานและนอกสำนักงาน
ข. ในภารกิจกรมการปกครองและงานนอกภารกิจของกรมการปกครอง
ค. ในเมือง ชนบท
ง. ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ.
จ. ถูกทุกข้อ
21. การแจ้งย้ายปลายทาง บุคคลที่จะขอแจ้งย้ายได้จะต้องเป็น
ก. บุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ข. บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ค. บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน
ง. ถูแฉพาะข้อ 1 และ 3
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
22. พ.รบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 กำหนดคุณสมบัติผู้ขอมีบัตรว่าจะต้องมีอายุ
ก. ตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
ข. ตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์
ค. ตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์
ง. ตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
จ. ตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
23. ผู้ที่จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งระบุข้อความว่า "ใช้ได้ตลอดชีพ" จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ
ก. 60 ปีขึ้นไป ข. 65 ปีขึ้นไป
ค. 70 ปีขึ้นไป ง. 64 ปีขึ้นไป
จ. 62 ปีขึ้นไป

24. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล จะต้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนภายใน
ก. 15 วัน ข. 30 วัน
ค. 60 วัน ง. 90 วัน
จ. 120 วัน
25. การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน สามารถกระทำได้โดยผู้ร้อง
ก. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย
ข. ต้องจัดพาหนะให้นายทะเบียนเท่านั้น
ค. เสียค่าธรรมเนียมคู่ละ 200 บาท และจ่ายค่าพาหนะแก่นายทะเบียน
ง. จ่ายค่าพาหนะแก่นายทะเบียน
จ. จัดพาหนะรับส่ง หรือจ่ายค่าพาหนะแก่นายทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมคู่ละ 200 บาท
26. กรมการปกครองได้ตรวจสอบพบว่ามีคนที่มีชื่อซ้ำทั่วประเทศในทะเบียนบ้าน จำนวนประมาณ
ก. หนึ่งล้านชื่อ ข. ห้าแสนชื่อ
ค. แปดแสนชื่อ ง. หนึ่งล้านห้าแสนชื่อ
จ. สองล้านชื่อ
27. ปัจจุบันเลขประจำตัวประชาชนมี 13 หลัก เลขหลักแรกหรือเลขตัวแรก หมายถึง
ก. จังหวัดและอำเภอ
ข. กลุ่มของบุคคลที่ได้เลขประจำตัวประชาชนตามทะเบียนบ้านในแต่ละสำนักทะเบียน
ค. ประเภทบุคคล
ง. ลำดับที่ขอบุคคลในแต่ละกลุ่มที่ถูกแจกจ่ายเลขประจำตัว
จ. เลขตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคอมพิวเตอร์
28. เด็กที่เกิดในต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทย ย่อมได้สัญชาติไทย เพราะเป็นไปตามหลัก
ก. หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข. หลักดินแดน
ค. หลักสายโลหิต ง. หลักการผ่อนผันเฉพาะราย
จ. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 4
29. ชาวไทยภูเขา ได้แก่
ก. แม้ว เย้า มูเซอ ข. ลีซอ อีก้อ กะเหรี่ยง
ค. ลัวะ ถิ่น ขมุ ง. ตองเหลือง เงาะป่า ซาไก
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก ข. และ ค.
30. โครงการจัดทำระบบบริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีสาระสำคัญ คือ
ก. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่อำเภอ การผลิตบัตรประจำตัวประชาชนยังอยู่ที่กรม..เเอ๊คกรุ๊ป
ข. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่อำเภอ ผลิตบัตรที่อำเภอ
ค. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่อำเภอ ให้บริการด้านการทะเบียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ง. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดและผลิตบัตรที่จังหวัด
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.
31. "ผู้มีส่วนได้เสีย" ที่จะขอตรวจหรือขอคัดสำเนารายการเอกสารทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ได้คือ
ก. เจ้าบ้าน
ข. ผู้มีชื่อและรายการปกครองในเอกสารที่จะขอตรวจหรือคัด และรับรองสำเนา..
ค. บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารทะเบียนราษฎร ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค.
จ. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
32. นโยบายในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร มีดังนี้
ก. ให้กำหนดเป็นสมมติฐานว่าความผิดพลาดบกพร่องของงานทะเบียนราษฎรทุกอย่างสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ข. ให้มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ค. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้ขอเพิ่มจากส่วนกลางได้
ง. เมื่อพิจารณาเข้าเกณฑ์แล้วนายอำเภอสามารถอนุญาตการจัดตั้งได้เอง
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
33. นโยบายการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร มีดังนี้
ก. ให้กำหนดเป็นสมมติฐานว่าความผิดพลาดบกกพร่องของงานทะเบียนราษฎรทุกอย่างสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้
ข. ให้มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ค. ขอให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการให้ดี และอย่ากลัวที่จะปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.
จ. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.
34. การตั้งชื่อบุคคลตามกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน ต้องดำเนินการตามข้อใดจึงจะถูกต้อง.
ก. ในการตั้งชื่อบุคคลที่หมายรู้ว่าเป็นชื่อชายหรือชื่อหญิง และชื่อหนึ่งให้มีสามพยางค์เป็นอย่างมาก
ข. ชื่อจะต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
ค. ชื่อที่ขอตั้งต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.
35. การพิจารณาสั่งยุบลิกมัสยิด เป็นอำนาจของ
ก. นายอำเภอ ข. คณะกรรมการอำเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. คณะกรรมการจังหวัด
จ. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย..เเอ๊คกรุ๊ป
36. ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 ช้าง ถือเป็นสัตว์พาหนะ และจะต้องจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณเมื่อ อายุ
ก. ตั้งแต่เกิด ข. เมื่ออายุย่างเข้า 7 ปี
ค. เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 8 ง. เมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 9
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
37. การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า
ก. 20 ปี ข. 25 ปี
ค. 30 ปี ง. 35 ปี
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
38. ทะเบียนครอบครัว แบ่งออกเป็น
ก. 4 ประเภท ข. 5 ประเภท
ค. 6 ประเภท ง. 7 ประเภท
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
39. ข้อความต่อไปนี้ ซึ่งเกี่ยวกับทะเบียนการบันทึกฐานะแห่งภริยานั้น ข้อความใดถูกต้อง
ก. ให้บันทึกฐานะภริยาหลวงเพียงคนเดียว ภริยาน้อยห้ามบันทึก
ข. ให้บันทึกภริยาน้อยได้เพียงหนึ่งคน
ค. ให้บันทึกภริยาทุกคน ทั้งที่ร้องขอและไม่ได้ร้องขอ
ง. สามีภริยาที่จะร้องขอให้บันทึก ต้องแต่งงานก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2478
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
40. ตามกฎเสนาบดี ว่าด้วยกุศลสถานชนิดศาลเจ้า การแต่งตั้งถอดถอนผู้จัดการปกครองศาลเจ้าหน้าที่ทะเบียนกับ ทางราชการในต่างจังหวัดเป็นของ
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. นายอำเภอ
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
41. ข้อต่อไปนี้ข้อใด มิใช่ ผู้อำนวยการป้องกันฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
ก. ปลัดเมืองพัทยา
ข. นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง
ค. นายอำเภอสามพราน
ง. ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอพุทธมลฑล
จ. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
42. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ ผู้ใดมิได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.
ก. อธิบดีกรมการปกครอง ข. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. นายอำเภอ ง. ปลัดเมืองพัทยา
จ. ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร
43. เมื่อแรกประกาศใช้ พรบ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2459 นั้น ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่ใดก่อน
ก. ในเขตเทศบาลซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง
ข. ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาลทุกแห่ง
ค. ในเขตกรุงเทพ ธนบุรี และเทศบาลทุกแห่ง
ง. ในเขตเทศบาลทุกแห่ง
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
44. ข้อใดต่อไปนี้ มิใช่ มาตรการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ก. มาตรการป้องกัน ข. มาตรการคุ้มกัน
ค. มาตรการระงับ ง. มาตรการคุ้มกัน
จ. มาตรการฟื้นฟูและบูรณะ
45. บุคคลใดดำรงตำแหน่งต่อไปนี้มิได้เป็นเจ้าของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2595 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
ก. นายกเทศมนตรี ข. ประธานกรรมการสุขาภิบาล
ค. ผู้ว่าราชการจังหงวัด ง. อธิบดีกรมตำรวจ
จ. ปลัดเมืองพัทยา
46. เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ให้เป็นนายตรวจ พ.ร.บ. ป้องกันและระงับ อัคคีภัย พ.ศ. 2495 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499 ได้
ก. ปลัดอำเภอ
ข. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไป
ค. พนักงานสุขาภิบาลตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไป
ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
จ. กรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
47. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ธรรมชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้แก่ฉบับใด
ก. พ.ศ.2532 ข. พ.ศ.2533
ค. พ.ศ.2535 ง. พ.ศ.2536
จ. พ.ศ.2537
48. วงเงินทดรองราชการ ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินทดรอง ราชการเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกำหนดไว้ในวงเงินเท่าใด..เเอ๊คกรุ๊ป
ก. สองล้านบาท ข. สามล้านบาท
ค. สี่ล้านบาท ง. ห้าล้านบาท
จ. เจ็ดล้านบาท
49. ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามารถ อนุมัติใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้ได้ เนื่องจากมิได้ กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย
ก. ภาวะฝนแล้ง ข. อุทกภัย วาตภัย
ค. ภัยจากลูกเห็บ ง. ไฟไหม้ชุมชนแออัด
จ. ฟ้าผ่า
50. พรบ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน บัญญัติไว้ว่า ในการดับเพลิงเป็นหน้าที่ของ
ก. เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ข. เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และนายตำรวจ
ค. เจ้าพนักงานดับเพลิง เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ง. เจ้าพนักงานดับเพลิง เจ้าพนักงานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
จ. เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานตำรวจ และอาสาสมัคร
51. หัวข้อใดต่อไปนี้ ข้อใด มิใช่ ลักษณะงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในปัจจุบัน
ก. เป็นงานเฉพาะกิจเมื่อเกิดภัยขึ้น ก็เรียกระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติหน้าที่โดยฉับพลัน
ข. เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ค. เป็นงานที่สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นโดยประมาณ และเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้
ง. เป็นงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม
จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง..เเอ๊คกรุ๊ป
52. หน่วยราชการต่อไปนี้ หน่วยใดที่มิได้เป็น หน่วยปฏิบัติ ตามแบบแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฉบับปัจจุบัน
ก. สำนักนายกเทศมนตรี ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงการต่างประเทศ ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
จ. ทบวงมหาวิทยาลัย
53. ใครเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมการปกครอง
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
54. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฉบับปัจจุบันของประเทศ ได้แก่
ก. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2533 ข. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2534
ค. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2535 ง. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2536
จ. แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2537
55. หัวข้อต่อไปนี้ข้อใดมิใช่องค์ประกอบในการปฏิบัติงานข่าว
ก. หน่วยข่าว ข. เป้าหมายของข่าว
ค. แหล่งข่าว ง. หน่วยตรวจและกรองข่าว
จ. ระบบการติดต่อและรายงาน
56. หัวข้อต่อไปนี้ ข้อใด เป็นวิธีการหาข่าวด้วยตนเอง
ก. การคัดเลือก ข. การทาบทามชักชวน
ค. การลวงถาม ง. การระวังตัว
จ. การสืบสวน
57. หัวข้อใด มิใช่ ลักษณะของรายงานข่าวที่ดี
ก. ข้อความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ข. ยืนยันหลักฐาน สถานที่ พิกัดแผนที่
ค. ทำให้ทราบว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร.
ง. ไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นปะปน
จ. ต้องระบุค่าของข่าวให้ชัดเจน
58. การจัดตั้งกองร้อย อส. ขึ้นในท้องที่ใดๆ เป็นอำนาจของบุคคลใด ตามหัวข้อต่อไปนี้
ก. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน
ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ. คณะรัฐมนตรี
59. ตำแหน่งทางอาสารักษาดินแดนของอธิบดีกรมการปกครอง คือ
ก. ผอ. อส. ข. ผบ.อส.
ค. ผอ.สน.อส. ง. หน.ฝ.บก.อส.
จ. ผบช.อส.กลาง
60. หัวข้อใด มิใช่ ลักษณะของการพิทักษ์พื้นที่เขตหลัง
ก. การระวังป้องกันสถานที่ตั้งหน่วย
ข. การใช้กำลังประชาชนอาสาสมัครควบคุมสถานที่ราชการ ถนน สะพาน และสถานที่สำคัญอื่นๆ
ค. การปฏิบัติการลบเพื่อป้องกันตนเองเป็นหลัก
ง. เป็นการปฏิบัติการที่ไม่มุ่งทำลายล้างข้าศึก
จ. การควบคุมความเสียหายและเร่งฟื้นฟูบูรณะ
61. หลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรีที่ถือปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ กำหนดไว้ว่า อำเภอจะต้องมีพลเมือง เท่าไร
ก. พลเมือง 20,000 คน ข. พลเมือง 20,000 คนขึ้นไป
ค. พลเมือง 25,000 คน ง. พลเมือง 25,000 คนขึ้นไป
จ. ถูกเฉพาะข้อ ค. และ ง.
62. ปัจจุบันประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ก. 73 ข. 74
ค. 75 ง. 76.
จ. 77
63. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2547 มีกี่แก้ไขจนถึงปัจจุบันกี่ครั้ง
ก. 7 ครั้ง ข. 8 ครั้ง
ค. 9 ครั้ง ง. 10 ครั้ง
จ. 12 ครั้ง
64. การเปลี่ยนแปลงเขตตำบลต้องได้รับอนุมัติจากใครและต้องทำเป็นอะไร
ก. จังหวัด/ประกาศจังหวัด
ข. กรมการปกครอง/ประกาศจังหวัด
ค. กระทรวงมหาดไทย/ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. กรมการปกครอง/ประกาศกระทรวงมหาดไทย
จ. กระทรวงมหาดไทย/ประกาศจังหวัด
65. ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประเภทใดที่อยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง
ก. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ข. ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในราชการโดยเฉพาะ
ค. ที่ดินสาธารณะประโยชน์ประจำตำบลหมู่บ้าน
ง. ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จ. แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง
66. การเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างต้องกระทำภายใน
ก. 15 วันนับแต่วันที่นายอำเภอทราบการว่าง
ข. 60 วันนับแต่วันที่นายอำเภอทราบการว่าง
ค. 15 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลง
ง. 60 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลง
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
67. ขั้นตอนการเลือกผู้ใหญ่บ้านข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. นายอำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกจำนวนตามความเหมาะสม
ข. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า 3 วัน
ค. นายอำเภอประชุมราษฎรเพื่อกำหนดวันเลือก สถานที่เลือก เวลาลงคะแนน ตามที่ราษฎรต้องการ
ง. ผู้มีสิทธิเลือกสามารถตรวจสอบและขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ก่อนวันเลือก 3 วัน
จ. ผู้มีสิทธิเลือกตกลงกันเองว่าจะใช้วิธีเลือกโดยเปิดเผยหรือวิธีลับแล้วเสนอนายอำเภอให้ดำเนินการ
68. การเลือกกำนัน ต.ไผ่แดง เมื่อ 30 เมษายน 2537 มีผู้ใหญ่บ้านสมัคร 2 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่เชียร อายุ 59 ปี เป็น ผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2515 และผู้ใหญ่เชาว์ อายุ 39 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2535 ข้อความใดถูกต้องที่สุด
ก. ผู้ใหญ่เชียรได้รับเลือกจะเป็นกำนันถึง 29 เมษายน 2542
ข. ผู้ใหญ่เชาว์ได้รับเลือกจะเป็นกำนันถึงวันที่ 29 เมษายน 2542
ค. ผู้ใหญ่เชียรได้รับเลือกจะเป็นกำนันถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2538
ง. ผู้ใหญ่เชาว์ได้รับเลือกจะเป็นกำนันถึงวันที่ 9 กรกฎาคม
จ. ผู้ใหญ่เชาว์ได้รับเลือกจะเป็นกำนันถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
69. ผู้ใหญ่ประวิตรมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2535 ด้วยความที่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไป จึงลาออก
เมื่อ 7 กรกฎาคม 2535 นายอำเภอได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2535 ข้อความใดถูกต้องที่สุด
ก. ถ้าผู้ใหญ่ประวิตรได้รับเลือกจะอยู่ในตำแหน่งครบวาระ 5 ปี
ข. ถ้าผู้ใหญ่ประวิตรไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกจะอยู่ในตำแหน่งจนครบ 60 ปี เท่านั้น
ค. ผู้ใหญ่ประวิตรไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก เพราะขาดคุณสมบัติ
ง. ถ้าผู้ใหญ่ประวิตรได้รับเลือกอีก จะต้องกลับไปรับเงินค่าตอบแทนขั้นต้นใหม่
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ง.
70. การลงประชามติให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามมาตรา 14(6) แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ผู้ใหญ่บ้านจะต้องออกจากตำแหน่งเมื่อ
ก. ผู้มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งร้องขอให้ออก
ข. ราษฎรในหมู่บ้านนั้นเกินกึ่งหนึ่งร้องขอให้ออก
ค. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นเกินกึ่งหนึ่งร้องขอให้ออก
ง. ราษฎรที่บรรลุนิติภาวะแล้วในหมู่บ้านนั้นเกินกึ่งหนึ่งร้องขอให้ออก
จ. ราษฎรที่มีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านนั้นเกินกึ่งหนึ่งขอให้ออก
71. ข้อความใดถูกต้อง
ก. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับสวัสดิการจากรัฐเหมือนข้าราชการทุกประการ
ข. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เดินทางไปราชการมีสิทธิลดค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคา
ค. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิรถค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคาทุกชั้น..เเอ๊คกรุ๊ป
ง. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิลดค่าโดยสารรถไฟครึ่งราคาเฉพาะชั้น 3
จ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีสิทธิลดค่าโดยสารรถไฟไม่เท่ากัน
72. เมื่อเจ้าของที่ดินเสียภาษีในข้อใดแล้วไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
ก. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ข. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ง. ภาษีการค้า
จ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
73. ที่ดินในข้อใดที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
ก. นิคมสร้างตนเอง ข. โรงเรียนเอกชน
ค. โรงพยาบาลเอกชน ง. ตลาดเทศบาล
จ. เหมืองแร่
74. หากเจ้าของที่ดินไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าไรของ จำนวนที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
ก. ร้อยละ 12 ต่อปี ข. ร้อยละ 15 ต่อปี
ค. ร้อยละ 18 ต่อปี ง. ร้อยละ 20 ต่อปี
จ. ร้อยละ 20 ต่อปี
75. กรณีการเช่านาตามพระราชบัญญัติเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 หากการเช่ารายใดไม่ได้กำหนดระยะเวลา การเช่าไว้ถือว่าการเช่านั้นมีกำหนดเวลา
ก. 3 ปี ข. 4 ปี
ค. 5 ปี ง. 6 ปี
จ. แล้วแต่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะตกลงกันเอง
76. ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลได้แก่
ก. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลนั้น ข. ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย
ค. กำนัน ง. พัฒนากรประจำตำบลนั้น
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
77. นายสุเมธ ไปแจ้งความประสงค์จะฆ่าสุกรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมื่อได้รับแจ้งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องออกหลักฐานให้กับนายสุเมธ คือ
ก. อาชญาบัตรสุกร ข. ใบอนุญาตฆ่าสุกร
ค. แบบตอบรับแจ้งการฆ่าสุกร ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.
78. กรณีเกษตรกรสูญเสียกรรมสิทธิในที่ดิน และต้องการจะขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของ เกษตรกรที่ยากจนนำไปซื้อที่ดินคืน ในฐานะฝ่ายปกครอง ท่านจะแนะนำให้เกษตรกรไปติดต่อหน่วยงานใดที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ก. อชก. ส่วนอำเภอ ข. กบส.
ค. คชก. จังหวัด ง. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
จ. ถูกทุกข้อ
79. การพัฒนาตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพโดยประกอบด้วย แนวทาง
ก. การพัฒนาจิตใจกับการพัฒนาวัตถุ
ข. การพัฒนาจิตใจ การปกครอง และการพัฒนาสังคม
ค. การพัฒนาจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ
ง. การพัฒนาจิตใจ และเศรษฐกิจ
จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
80. กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหมู่บ้าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
จ. 6 ปี
81. การเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนตำแหน่ง ให้กระทำภายใน
ก. 90 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
ข. 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
ค. 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
ง. 30 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
จ. 15 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง

82. การพิจารณาแนวเขตปกครองของหน่วยการปกครองต่าง ๆ ให้พิจารณาจาก
ก. พระราชบัญญัติจังหวัด
ข. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอ..เเอ๊คกรุ๊ป
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งกิ่งอำเภอ
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งตำบล
จ. ถูกทุกข้อ
83. ฝ่ายประชาอาสา ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างกั้นลำน้ำขนาด
ก. ลึกไม่เกิน 3.50 เมตร กว้างไม่เกิน 15 เมตร
ข. ลึกไม่เกิน 5 เมตร กว้างไม่เกิน 15 มตร
ค. ลึกไม่เกิน 5 เมตร กว้างไม่เกิน 20 เมตร
ง. ลึกไม่เกิน 3.50 เมตร กว้างไม่เกิน 20 เมตร
จ. ปรับได้ทุกขนาดของลำน้ำ
84. โครงการที่ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณแหล่งน้ำขนาดเล็กของกรมการปกครอง คือ
ก. อ่างเก็บน้ำวงเงิน 300,000 บาท ข. ฝ่ายประชาอาสา วงเงิน 380,000 บาท
ค. บ่อบาดาล วงเงิน 100,000 บาท ง. ขุดลอกแหล่งน้ำ วงเงิน 300,000 บาท
จ. ถูกทุกข้อ..เเอ๊คกรุ๊ป
85. ในวันหนึ่งที่คนเราต้องการน้ำบริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยคนละกี่ลิตร
ก. 2 ลิตร ข. 3 ลิตร
ค. 5 ลิตร ง. 7 ลิตร
จ. 15 ลิตร
เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนปลัดอำเภอ ปี 2537
(เฉลย ณ ปีนั้น)


1. จ. 2. ค. 3. จ. 4. จ. 5. ก.
6. จ. 7. จ. 8. จ. 9. ก. 10. ค.
11. ง. 12. ก. 13. ง. 14. ง. 15. จ.
16. ค. 17. ข. 18. ค. 19. ค. 20. ก.
21. ข. 22. ง. 23. ค. 24. ง. 25. จ.
26. ค. 27. ค. 28. ค. 29. จ. 30. จ.
31. จ. 32. ข. 33. จ. 34. จ. 35. จ.
36. ค. 37. ข. 38. ง. 39. ง. 40. ค.
41. ง. 42. ก. 43. ง. 44. ค. 45. ง.
46. ไม่มีข้อถูก 47. ง. 48. จ. 49. ง. 50. ง.
51. กง 52. ข. 53. ข. 54. ง. 55. จ.
56. ค. 57. ง. 58. ง. 59. ง. 60. ง.
61. ง. 62. ค. 63. ค. 64. จ. 65. ง.
66. ก. 67. ง. 68. ง. 69. ค. 70. ค.
71. ค. 72. จ. 73. ก. 74. จ. 75. ง.
76. ค. 77. ข. 78. ก. 79. ค. 80. ง.
81. ข. 82. จ. 83. ง. 84. ค. 85. ก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน