วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบปลัดอำเภอชุดที่ 2


แนวข้อสอบปลัดอำเภอชุดที่ 2
ตะลุยโจทย์ ปลัดอำเภอ ชุดที่ 2
1) วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งต้องทำโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในอะไร
1.ราชกิจานุเบกษา 2.กฎหมาย
3.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 4.ถูกทั้งข้อ 1. และ 3. 5.ไม่มีข้อใดถูก
2) ถ้านายอำเภอไม่อยู่ ใครเป็นผู้รักษาการแทน
1.ปลัดอาวุโส 2.หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
3.ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งไว้
4.หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งไว้
5.ข้าราชการในอำเภอที่มีอาวุโสสูงสุดในเวลานั้น
3) ตำแหน่งในข้อใดไม่จัดเป็น “ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ”
1.ข้าราชการครู 2.ข้าราชการพลเรือน
3.ข้าราชการส่วนจังหวัด 4.ข้าราชการตำรวจ 5.ข้าราชการตุลาการ
4) ใครเป็นประธาน อ.ก.พ. กระทรวง
1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 2.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
3.ปลัดกระทรวง 4.รองปลัดกระทรวงที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
5.เลขานุการรัฐมนตรี
5) ตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสุด
1.นายอำเภอระดับ 8 2.ปลัดจังหวัด
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 4.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 5.ผู้อำนวยการกอง
6) ชื่อตำแหน่งในสายงานของเสมียนตราอำเภอในปัจจุบัน คือ
1.เจ้าพนักงานเงินและบัญชี 6 2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
3.เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 6 4.นักวิชาการเงินและบัญชี 5
5.นักวิชาการเงินและบัญชี 6
7) การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไปเป็นอำนาจของ
1.คณะรัฐมนตรี 2.นายกรัฐมนตรี
3.รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 4.ปลัดกระทรวง 5.ไม่มีข้อใดถูก
8) ข้อใดมิใช่โทษทางวินัย
1.ปลดออก 2.ไล่ออก 3.ทัณฑ์บน 4.ตัดเงินเดือน 5.ลดเงินเดือน
9)การลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครสมาชิกสภาเทศบาลจะมีผลนับตั้งแต่
1.ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 2.ครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันลาออก
3.วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก 4.วันที่ขอลาออก 5.วันที่มีการเลือกตั้ง
10) การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษมีกำหนดภายใน
1. 15 วันนับแต่เริ่มถูกลงโทษ 2. 15 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
3. 30 วันนับแต่เริ่มถูกลงโทษ 4. 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง 5.ไม่มีข้อใดถูก

11) ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดอยู่ใน อ.ก.พ.จังหวัด
1.ด้านการบริหาร 2.ด้านการบริหารงานบุคคล
3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านการบริหารและการจัดการ 5.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
12) ข้อใดขาดคุณสมบัติของการเป็นข้าราชการพลเรือน
1.ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 2.ผู้ที่โอนสัญชาติเป็นสัญชาติไทย
.ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ 4.ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5.ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
13) ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 ที่มีลักษณะบริหารไม่ควรปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันนานกี่ปี
1. 2 ปี 2. 3 ปี 3. 4 ปี 4. 5 ปี 5. 6 ปี
14) “ ก.พ.” คืออะไร
1.หน่วยราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี 2.หน่วยราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
3.คณะกรรมการตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
4.คณะกรรมการตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่มีข้อใดถูก
15) ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถย้ายข้าราชการของกรมการปกครองภายในจังหวัดได้ตั้งแต่ระดับ
1. 7 ลงมา 2. 6 ลงมา 3. 5 ลงมา 4. 4 ลงมา 5. 3 ลงมา
16) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ
2. .ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมีอิสระที่จะกำหนดรูปแบบของตนเอง
3. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นภายในประเทศ
4. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในส่วนกลางภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
5. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในส่วนกลางและถูมิภาคยกเว้นรัฐวิสาหกิจ
17) งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
1. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย
2. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมดตั้งแต่การคิด การร่าง การพิมพ์ การส่ง การเก็บรักษา และการทำลาย
3. งานบริหารเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดหา ดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ ด้วย
4. เหมือนข้อ 3 แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์
5. เหมือนข้อ 2 และรวมงานจัดหาดูแลวัสดุอุปกรณ์ด้วย
18) ระเบียบ คืออะไร
1.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
2.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้
3.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจกำหนดให้ข้าราชการปฏิบัติภายในส่วนราชการนั้นๆ
4.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
5.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในส่วนราชการวางไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ แต่ต้องอาศัยอำนาจตาม
กฎหมาย

19) แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการ ถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
1.ถือเป็นหนังสือภายใน 2.ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
3.ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
4.ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์ 5.ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
20) ภาพถ่าย การปฏิบัติงานตามโครงการของส่วนราชการ ถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
1.ถือเป็นหนังสือภายใน 2.ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
3.ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
4.ถือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์ 5.ไม่ถือเป็นหนังสือราชการ
21) ข้อใดถูกต้อง
1.งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทำเป็นพระราชกฤษฎีกา
2.งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทำเป็นพระราชกำหนด
3.งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทำเป็นพระราชบัญญัติ
4.งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทำเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้งบประมาณของปี
ก่อนไปพลาง
5.งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินทำเป็นพระราชกฤษฎีกา ถ้าออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ออกเป็นพระราช
กำหนดให้ไปพลาง
22) คำว่า “ ลายมือชื่อ ” ตามประมวลกฎหมายอาญาหมายถึง
1.การลงรายมือชื่อเท่านั้น 2.การพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือเท่านั้น
3.การลงรายมือชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือ 4. .การลงรายมือชื่อ ลายพิมพ์นิ้วมือ เครื่องหมายซึ่งบุคคลลงไว้แทนรายมือชื่อ
5.ลายเซ็นชื่อ ลายพิมพ์หัวนิ้วมือ
23.) นายดำรงเกิดที่อำเภอเมืองนครปฐมไปรับราชการมีถิ่นที่อยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี ได้กระทำความผิดที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี แล้วหลบหรีไป ต่อมาถูกจับกุมได้ที่อำเภอเมืองสระแก้ว การสอบสวนคดีนี้โดยปกติ
1.พนักงานสอบสวนอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี มีอำนาจสอบสวน และพนักงานสอบสวนอำเภอเมืองสระแก้วเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
2.พนักงานสอบสวนอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมืองสระแก้ว มีอำนาจสอบสวน และพนักงานสอบสวนอำเภอเมืองปราจีนบุรีเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
3.พนักงานสอบสวนอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมืองสระแก้วมีอำนาจสอบสวน และ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
4.พนักงานสอบสวนอำเภอเมืองปราจีนบุรี มีอำนาจสอบสวน และ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
5.พนักงานสอบสวน อำเภอเมืองสระแก้ว มีอำนาจสอบสวน และ เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
24) เมื่อมีคดีความผิดตามกฏหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นในท้องที่ใดให้พนักงานสอบสวนรีบแจ้งนายอำเภอท้องที่ภายใน
1. 24 ชั่วโมง และรวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 2. 24 ชั่วโมง และรวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
3. 48 ชั่วโมง และรวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 4. 48 ชั่วโมง และรวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
5. 48 ชั่วโมง และรวบรวมให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
25) นายชาติชายเป็นนายอำเภอเมือง เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจว่า มีการกระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในท้องที่
1.นายชาติ ต้องตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมทุกคดี
2.นายชาติชายใช้ดุลพินิจ จะตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมสอบสวนก็ได้ไม่เข้าร่วมสอบสวนก็ได้
3.นายชาติชายต้องเข้าควบคุมการสอบสวน
4.ให้พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจสอบสวนฝ่ายเดียวไปก่อนแต่ถ้านายชาติชายเห็นสมควรมีอำนาจเข้าควบคุมการสอบสวนได้
5.พนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจสอบสวนฝ่ายเดียวไปก่อนแต่ถ้านายชาติชายเห็นสมควรมีอำนาจเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนได้ และนายชาติชายต้องเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
26) นายรินเป็นปลัดอำเภอ ไวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เมื่อมีคดีความผิดตามกฏหมายว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นในท้องที่
1.นายริน ต้องรายงานนายอำเภอให้พิจารณาเข้าควบคุมการสอบสวนทุกคดี
2.นายริน เข้าควบคุมสอบสวนได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
3.นายริน มรอำนาจเกี่ยวกับดูแลเร่งรัดคดีให้เป็นไปในทางที่ชอบและเหมาะสมรส
4.นายริน มีอำนาจสั่งการเข้าควบคุมการสอบสวนได้เฉพาะคดีที่มีพนักงาน ฝ่ายปกครองจับกุม หรือเข้าร่วมจับกุม และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
5.นายริน มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมสอบสวน และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้
27) คดีความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้เกิดในกรุงเทพมหานคร
1.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจขยายกำหนดระยะเวลาการสอบสวนได้
2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจขยายกำหนดระยะเวลาการสอบสวนและสั่งเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนได้
3.ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจขยายกำหนดระยะเวลาการสอบสวนได้
4.ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจขยายกำหนดระยะเวลาการสอบสวนได้และถ้าเห็นสมควรมีอำนาจ
เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนได้
5.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่มีอำนาจใดๆ เนื่องจากไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนในเขตกรุงเทพมหานครตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
28) การคัดค้านการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ผู้สมัครใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินกว่าที่คระกรรมการ การเลือกตั้งกำหนดเป็นการเลือกตั้งมิชอบ ต้องยื่นคำร้องคัดค้าน
1.ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อศาลจังหวัดและให้ศาลจังหวัดเป็นผู้มีคำสั่ง
2.ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อศาลจังหวัดและให้ศาลฏีกาเป็นผู้มีคำสั่ง
3.ภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่
4.ภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อศาลจังหวัดหรือศาลแพ่ง และให้ศาลฏีกาเป็นผู้มีคำสั่ง
5.ตามกำหนดอายุความต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ศาลฏีกาเป็นผู้มีคำสั่ง
29) โทษทางอาญา ได้แก่
1.ประหารชีวิต จำคุก กักขัง กักกัน ปรับ 2.ประหารชีวิต จำคุก กักขัง กักกัน ปรับ ริบทรัพย์สิน
3.ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน 4.ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน ชดเชยค่าใช้จ่าย
5.ประหารชีวิต จำคุก กักขัง กักกัน ปรับ ริบทรัพย์สิน ชดเชยค่าใช้จ่าย
30) ข้อใดถูกต้องที่สุด
1.การกระทำเพื่อป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามกฏหมายถือว่าไม่มีความผิด ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
2.การกระทำเพื่อป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามกฏหมายถือว่ามีความผิด ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
3.การกระทำเพื่อป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามกฏหมายถือว่ามีความผิด แต่ศาลจะลงโทษผู้กระทำน้อยเพียงใดก็ได้
4.การกระทำเพื่อป้องกันพอสมควรแก่เหตุตามกฏหมายถือว่ามีความผิด แต่ศาลจะลงโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
31) ข้อใดถูกต้อง
1.ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
2.ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
3.สรรพสามิต เมื่อจับกุมผู้ลักลอยต้มกลั่นสุราเถื่อน ถือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
4.ป่าไม้จังหวัด เมื่อจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 5.ถูกทุกข้อ32) ความผิดลหุโทษ มีอัตราโทษ
1.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4.จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2, 000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5.ไม่มีข้อใดถูก
33) คำว่า “ อันตรายสาหัส” ตามประมวลกฏหมายอาญา คือ
1.ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด 2.เสียแขน ขา มือ
3.ทุพพลภาพเกินกว่า 15 วัน 4.ข้อ 1.และ 2. 5.ถูกทุกข้อ
34) นาย กาน เป็นผู้เยาว์อายุ 16 ปี ทำพินัยกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนาย ขาล ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรพินัยกรรมนั้นจะมีผลตามกฏหมายอย่างไร
1.สมบุร 2.เสียเปล่า 3.เป็นโมฆะ 4.เป็นโมฆียะ 5.ผู้แทนโดยชอบธรรมบอกเลิกได้
35) สินส่วนตัว ได้แก่
1.ของหมั้น 2.ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
3.ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยทางมรดก
4.ข้อ 1.และ 2. 5.ถูกทุกข้อ
36) พินัยกรรมมีกี่ประเภทตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
1. 4 ประเภท 2. 5 ประเภท 3. 6 ประเภท 4. 7 ประเภท 5. 8 ประเภท
37) ข้อใดถูกต้อง
1.สำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี เป็นทบวงการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงเป็นนิติบุคคล
2.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นทบวงการเมือง ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล
3.จังหวัด อำเภอ เป็นทบวงการเมือง เทศบาลเป็นนิติบุคคล
4.สมาคม มูลนิธิ เป็นทบวงการเมือง วัดเป็นมูลนิธิ
5.ถูกทุกข้อ
38) ทายาทโดยธรรมลำดับแรก ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์คือ
1.บิดามารดา 2.คู่สมรส 3.ลูก หลาน เหลน ลื้อ 4.ปู่ ย่า ตา ยาย 5.ปู่ ย่า ตา ยาย บิดามารดา
39) ข้อใดถูกต้อง
1.การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 50 ต่อปี
2.การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมจึงจะพิจารณาให้บังคับคดีได้
3.การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
4.การกู้ยืมเงินเกินกว่า 50 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้ให้ยืมทั้ง 2 ฝ่ายจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้

40) การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายรัฐธรรมนูญในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวนเท่าใด
1.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2.เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรับสภา
4.เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรับสภา
5.มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิวุฒิสภาที่มีอยุ่
41) ข้อใดถูกต้อง
1.วุฒิสมาชิกมีจำนวน 200 คน และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์
2.วุฒิสมาชิกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
3.วุฒิสมาชิกมีสิทธิเข้าเสนอชื่อญัตติขออภิปรายทั่วไป เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงได้
4.วุฒิสมาชิกต้องพ้นจากสมาชิกภาพเมื่อสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ
5.วุฒิสมาชิกมีสิทธิลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
42) นายทะเบียนพรรคการเมือง คือ
1.ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง
2.หัวหน้าสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.อธิบดี กรมการปกครอง 4.ผู้ว่าราชการจังหวัด 5.ประธานกรรมการเลือกตั้ง
43) คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องมีจำนวนอย่างน้อย
1. 10 คน 2. 15 คน 3. 50 คน 4. 5,000 คน 5.ไม่จำกัดจำนวน
44) ความผิดลหุโทษ
1.ผู้กระทำไม่มีเจตนาก็มีความผิด 2.ผู้ใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด
3.ผู้สนับสนุนในความผิดลหุโทษไม่ต้องรับโทษ 4.ถูกทุกข้อ 5.ไม่มีข้อใดถูก
45) ข้อใดถูกต้อง
1.ศาลเป็นผู้มีอำนาจออกหมายจับ
2.พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พนักงานอัยการและศาล เป็นผู้มีอำนาจออกหมายจับ
3.พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายจับ
4.พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเป็นผู้มีอำนาจออกหมายจับ
5.พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และศาล ผู้มีอำนาจออกหมายจับ
46) ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้งที่จะ
1.เป็นคูณแก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองใด
2.เป็นโทษแก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองใด
3.เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครและพรรคการเมืองใด
4.เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือราชการ
5.เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือราชการหรือประกอบอาชีพโดยสุจริต
47) พรรคการเมืองต้องเลิกเมื่อ
1.ส่งสมชิกสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึง 150 คน2.ส่งสมชิกสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึง 180 คน
3.ส่งสมชิกสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปไม่ถึง 120 คน
4.มีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึง 50 คน 5.ไม่มีข้อใดถูก
48) การยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ กระทำโดย
1.นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา 2.ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศยุบสภา
3.ประธานรัฐสภาประกาศยุบสภา 4.ตราพระราชกฤษฎีกา 5.ตราพระราชบัญญัติ
49) ข้อใดถูกต้อง
1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี
2.สำนักนายกรัฐมนตรีฐานะเป็นนิติบุคคล
3.สำนักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับราชการ
4.การจัดตั้งหรือยุบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 5.ถูกทุกข้อ
50) ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการกี่คนและมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยกี่คน
1.รองปลัดกระทรวง 4 คน ผู้ช่วย 2 คน
2.รองปลัดกระทรวง 5 คน ผู้ช่วย 3 คน
3.รองปลัดกระทรวง 6 คน ผ้ช่วย 4 คน
4.รองปลัดกระทรวง 7 คน ผ้ช่วย 4 คน
5.ไม่มีข้อใดถูก
51) ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2536 แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง ในราชการบริหารส่วนกลางออกเป็นกี่สำนัก
1. 3 สำนัก 2. 4 สำนัก 3. 5 สำนัก 4. 6 สำนัก 5. ไม่มีข้อใดถูก
52) ข้อใดผิด
1.นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2.อธิบดีและผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ามอบอำนาจให้รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง
3.ปลัดกระทรวงมอบอาจมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
4.ปลัดทบวงอาจมอบอำนาจให้รองปลัดทบวง อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
5.นายอำเภออาจมอบอำนาจให้ปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
53) ข้อใดถูกต้อง
1.การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
2.การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
3.การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
4.การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตตำบลและหมู่บ้านให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
5.ไม่มีข้อใดถูก
54) ข้อใดไม่ใช่รูปแบบและวิธีการของการควบคุมงาน
1.การรายงาน 2.การตรวจงานหรือการตรวจราชการ 3.การตรวจสอบ
4.ระบบงบประมาณกับโครงการหรือแผนงาน 5.การวางแผนกำลังคน
55) ส่วนราชการมิได้มีฐานะเป็นกรม
1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน 4.สำนักนายกรัฐมนตรี 5.ข้อ3. และ 4.
56) ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
1.ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 2.มีสัญชาติไทย
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
5.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
57) ผู้ที่กำหนดวัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือนคือ
1.สภาผู้แทนราษฎร 2.ก.พ. 3.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
4.คณะรัฐมนตรี 5.อ.ก.พ. กระทรวง
58) ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
1.ไล่ออก 2.ให้ออก 3.ภาคทัณฑ์ 4.ตัดเงินเดือน 5.ลดขั้นเงินเดือน
59) ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
1.พ้นจากราชการตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
2.ตาย 3.ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
4.ถูกสั่งลงโทษปลดออก 5.ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
60) การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณืได้ภายในกี่วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
1. 15 วัน 2. 20 วัน 3. 25 วัน 4. 30 วัน 5. ไม่มีข้อใดถูก
61) ประธาน อ.ก.พ. จังหวัด คือ
1.ประธานสภาจังหวัด 2.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 4.ผู้ว่าราชการจังหวัด 5.ไม่มีข้อใดถูก
62) ทีทำการปกครองอำเภอ มีอำนาจหน้าที่
1.ดำเนินงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ
2.ดำเนินงานตามอำเภอหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ
3.ดำเนินเกี่ยวกับราชการอื่นที่มิใช่ของส่วนราชการใด ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ข้อ 1. และ 2. 5.ถูกทุกข้อ
63) ข้าราชการพลเรือนสามัญใดภึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญคือ
1.นายกรัฐมนตรี 2.คณะรัฐมนตรี
3.เลขาธิการ ก.พ. 3.ปลัดกระทรวง 5.อธิบดี
64) “ สนใจประชาชนก่อน แล้วประชาชนจะสนใจท่าน ร่วมมือกับเขาก่อนแล้วเขาจะร่วมมือกับท่านข้อสำคัญอยู่ที่ ต้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่องใดบ้าง เช่นการเสียภาษี การทะเบียนราษฎร” ท่านจะใช้หลักการอะไรที่จะทำให้ ข้อความข้างต้นสำเร็จตามเป้าหมาย
1.เอกภาพการบังคับบัญชา 2.การประชาสัมพันธ์
3.การปกครองบังคับบัญชา 4.การจัดองค์การ 5.ไม่มีข้อใดถูก
65) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการ
1.ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 2.เลื่อนขั้นเงินเดือน
3.พัฒนาข้าราชการ 4.เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติข้าราชการ
5.ถูกทุกข้อ
66) สิ่งที่แสดงให้ทราบว่า ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งมีขอบเขตของการรับผิดชอบบังคับบัยชากี่คนหรือมีหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบบังคับบัญชาอยู่กี่หน่วยงาน เรียกว่า
1.สายการบังคับบัญชา 2.การแบ่งงาน
3.ช่วงการบังคับบัญชา 4.เอกภภาพการบังคับบัญชา 5.การจัดองค์การ
67) แผนอัตรากำลังกรมการปกครองรองที่ 3 เป็นแผนกี่ปี
1. 1 ปี 2. 2 ปี 3. 3 ปี 4. 4 ปี 5. 5 ปี
68) ข้อใดไม่ใชหลักของระบบคุณธรรม
1.หลักความสามารถ 2.หลักความเป็นกลางทางการเมือง
3.หลักความมั่นคงในอาชีพ 4.หลักความยุติธรรม
5.หลักความเสมอภาคในโอกาส

69) ผู้บังคับบัญชาแบบใดที่มีลักษณะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเสรีในการวินิจฉัย สั่งการ หรือหันเหในเรื่องราวต่างๆ เป็นไปตามอัธยาศัยส่วนตนเองคอยแต่ผ่านเรื่องหรือลงนามเท่านั้น
1.ผู้นำแบบประชาธิปไตย 2.ผู้นำแบบเสรีนิยม
3.ผู้นำแบบอัตนิยม 4.ผู้นำแบบปล่อยปละละเลย 5.ไม่มีข้อใดถูก
70) สาเหตุสำคัญในเรื่องใดที่ทำให้การบริหารราชการมีลักษณะล่าช้า
1.ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ฝ่ายการเมืองอย่ามายุ่งเกี่ยวมากเกินไป
3.การตรวจสอบจากสื่อมวลชน 4.เครื่องมือสื่อสารล้าสมัย
5.ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
71) การมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ในระดับจังหวัดนั้นเป็นลักษณะของการบริหารที่มี
1.การบังคับบัญชาลดหลั่นกัน 2.สายการบังคับบัญชา
3.ช่วงชั้นบังคับบัญชา 4.เอกภาพในการบังคับบัญชา
5.ความรับผิดชอบ
72) ข้อใดต่อไปนี้ช่วยให้การวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นผลสำเร็จ
1.รู้ขอบเขตความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.รู้ปริมาณงานที่มอบให้ทำ
3.การสั่งงานให้ผู้รับคำสั่งเข้าใจและคำนึงถึงระเบียบ กฏหมาย หรืออำนาจที่ให้ไว้ว่ามีอย่างไร
4.ทำงานให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยไม่ต้องสำรวจวัสดุหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานนั้นๆ
5.ข้อ 1.,2. และ 3.
73) ข้อใดที่ทำให้การวางแผน ไม่สำเร็จหรือเกิดประโยชน์
1.ขาดข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการวางแผน 2.ขาดความรู้ทางหลักวิชาการที่เกี่ยวกับวิธีการวางแผน
3.ผู้วางแผนมักไม่ปฏิบัติตามแผน แต่ปฏิบัติตามความเคยชินมากกว่า
4.วัตถุปประสงค์และนโยบายของหน่วยงานแน่นอน ชัดเจน
5.ข้อ 1.,2. และ 3.
74) ข้อใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
1.สำนักนายกรัฐมนตรี 2.ทบวง 3.กรม 4.จังหวัด 5.อำเภอ
75) ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำหนดนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี
1.คณะรัฐมนตรี 2.นายกรัฐมนตรี
3.รองนายกรัฐมนตรี 4.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
76) การจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
1.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2.กระทรวงต่างประเทศ
3.กระทรวงกลาโหม 4.กระทรวงคมนาคม
5.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
77) ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นกรม
1.สำนักเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2.สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ 4.สำนักงาน ก.พ. 5.ไม่มีข้อใดถูก
78) ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2.ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด
3.นายอำเภอ 4.หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
5.หัวหน้าส่วนราชการประจำกิ่งอำเภอ
79) นายอำเภออาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทนได้บ้าง
1.ปลัดอำเภอ 2.เกษตรอำเภอ
3.สาธารณสุขอำเภอ 4.พัฒนาการอำเภอ 5.ถูกทุกข้อ
80) การมอบอำนาจตามมตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้ทำเป็น
1.ลายลักษณ์อักษร 2.หนังสือ
3.คำสั่ง 4.ประกาศ 5.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
81) ปัญหา “ชุมชนบ้านครัว” ที่พวกท่านได้ยินกันอยู่บ่อยๆเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
1.การส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นสุขจนรัฐบาลจัดให้มี วันครอบครัว ขึ้น
2.มีบ้านแล้วต้องมีครัวเพื่อไม่ต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นการประหยัด
3.เป็นปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจนรัฐบาลจัดให้มี “ปีแห่งการรณรงค์วัฒนธรรมไทย”
4.ปัญหาเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ตามโครงการสร้างทางด่วนช่วงที่ 2 ในเขตกรุงเทพ
5.ไม่มีข้อใดถูก
82) ท่านรู้จัก”สมาคมสร้างสรรค์ไทย” (ตาวิเศษ) หรือไม่ว่าเป็นสมาคมที่บำเพ็ญประโยชน์ทางด้านใด
1.ส่งเสริมอุตสาหกรรม 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.สนับสนุนให้มีการค้าเสรี 4.รณรงค์แก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
83) ไฟป่าใหม้ป่าที่เรียกว่า “มรดกทางธรรมชาติของโลก”เป็นพื้นที่จำนวนมากคือป่าอะไร
1.ป่าทุ่งแสลงหลวง 2.ป่าระบบห้วยสียัด
3.ป่าเทือกเขาบรรทัด 4.ป่าห้วยขาแข้ง 5.ป่าห้วยหมากแข้ง
84) โครงการ”ทับทิมสยาม 01”เป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์ฯอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
1.ตาก 2.เชียงราย 3.ตราด 4.จันทบุรี 5.กาญจนบุรี
85) สำนักงานอัยการสูงสุดอยู่ในบังคับบัญชาของ
1.คณะกรรมการอัยการ 2.ประธานศาลฎีกา
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
5. นายกรัฐมนตรี
86) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งแรก เชื่อมกับประเทศไทยที่ใหน
1.อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 2.อ.เซกา จ.หนองคาย
3.อ.เมือง จ.หนองคาย 4.อ.เมือง จ.นครพนม 5.อ.เมือง จ.มุกดาหาร
87) สะพานแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่ในการก่อสร้างจากประเทศใด
1.ฝรั่งเศษ 2.สหรัฐอเมริกา 3.กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.ออสเตรเลีย 5.สหพันธรัฐรัสเซีย
88)ดาวเทียมดวงแรกของไทยชื่อ
1.ทักษิณ 1 2.ชินวัตร 1 3.ปาละป้า 4.ไทยคม 5.แซตเทิลไลท์
89) ประเทศไทยจะดำเนินนโยบายอะไร บางครั้งต้องคำนึง “โลกาภิวัฒน์” ท่านเข้าใจว่าอย่างไร
1.โลกสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามวัฏจักร 2.โลกนี้มีเกิดมีดับ
3.อนุรักษ์นิยม 4.รู้เขารู้เรา 5.กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
90)พันธุ์หญ้าชนิดใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน
1.ย่านลิเภา 2.หญ้านวลน้อย 3.พืชตระกูลถั่ว
4.หญ้าแฝก 5.หญ้าคา
91) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะบังเกิดผลในทางปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพที่สุดควรดำเนินการด้วยวิธีใด
1.เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณให้เพียงพอ
2.ให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเห็นความสำคัญ ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วม
3.เน้นมาตราการทางด้านกฏหมายให้รัดกุม มีบทลงโทษสถานหนัก
4.จัดตั้งมูลนิธิเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ตั้งกรรมการให้มากๆ จะแก้ปัญหาได้เอง
92) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นภาษีประเภทใด
1.ภาษีศุลกากร 2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3.ภาษีการค้า 4.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5.ถูกทุกข้อ
93) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หมายถึงพื้นที่รอยต่อของประเทศใดบ้าง
1.ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม 2.ไทย-พม่า-กัมพูชา-มาเลเซีย
3.ไทย-ลาว-พม่า-จีน 4.ไทย-มาเลเซีย-สิงค์โปร์-จีน
5.ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-ดานัง
94) กฏหมายที่กำหนดให้มี “ค่าแรงขั้นต่ำ” เป็นความพยายามที่จะสร้างความเสมอภาคทางด้าน
1.การเมือง 2.กฏหมาย 3.โอกาส 4.เศรษฐกิจ 5.สังคม
95) ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีที่สุด
1.รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับประชากรเพิ่มขึ้น
2.รายได้ประชาชาติต่อหัวสูงขึ้นกับภาวะเงินเฟ้อมีอัตราสูง
3.รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น
4.รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอัตราสูง
5.คนรวยก็รวยมากขึ้น คนจนก็จนลงเรื่อย
96)ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แท้ที่จริงก็คือ
1.เป็นตัวแทนของรัฐบาลกลาง และเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆอีก 75 จังหวัด
2.เป็นข้าราชการเมือง ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.เป็นข้าราชการเมือง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีตำแหน่งคล้ายกับนายกรัฐมนตรีเทศบาลนครใหญ่ๆ
4.เป็นข้าราชการเมืองขึ้นกับนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
5.ข้อ3.และ4.
97) ข้อใดถูกต้อง
1.ประธานรัฐสภารับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าผู้นำฝ่ายค้าน
2.คณะรัฐมนตรีจะพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อนายกรัฐมนตรีลาออก มีการยุบสภา และรัฐมนตรีลาออก
เกินครึ่ง
3.ผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4.ข้อ1 และ 3 5.ถูกทุกข้อ

98) ข้อใดถูกต้อง
1.ปี พ.ศ. 2537 เป้นปีแห่งการรณรงค์วัฒนธรรมไทย
2.รัฐมนตรีหญิงคนเดียวในรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
3.การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปี 2541 จัดที่กรุงเทพมหานคร
4.ข้อ 1 และ 3 5.ถูกทุกข้อ
99) วุมิสมาชิกมีจำนวนเท่าใด
1. 200 คน 2. 270 คน 3. 240 คน 4. 3 ใน 5 ของจำนวส.ส. 5.ไม่มีข้อใดถูก
100) ข้อใดถูกต้อง
1.สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาทั้งสอง ขอให้เรียกประชุมรัฐสภาเป็นสมัยวิสามัญได้
2.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้เรียกประชุมรัฐสภาเป็นสมัยวิสามัญได้
3.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้เรียกประชุมรัฐสภา
เป็นสมัยวิสามัญได้
4.สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกแต่ละสภาขอให้เรียกประชุมรัฐสภาเป็นสมัยวิสามัญได้
5.สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ทั้งหมดของสภาทั้งสอง ขอให้เรียกประชุมรัฐสภาเป็นสมัยวิสามัญได้
เฉลยชุดที่ 2
1. 1 2. 3 3. 3 4. 1 5. 4
6. 3 7. 5 8. 3 9. 4 10. 4
11. 1 12. 1 13. 3 14. 4 15. 1
16. 4 17. 1 18. 2 19. 3 20. 3
21. 3 22. 4 23. 4 24. 1 25. 4
26. 5 27. 3 28. 3 29. 3 30. 1
31. 5 32. 1 33. 5 34. 1 35. 5
36. 2 37.2 38. 2 39. 3 40. 5
41. 1 42. 4 43. 5 44. 1 45. 1
46.3 47. 4 48. 4 49. 5 50. 4
51. 4 52. 1 53. 5 54. 5 55. 3
56. 1 57. 4 58. 2 59. 5 60. 4
61. 4 62. 5 63. 2 64. 2 65. 5
66. 3 67. 3 68. 4 69. 4 70. 1
71. 1 72. 4 73.- 74. 5 75. 5
76. 3 77. 1 78. 5 79. 5 80. 2
81. 4 82. 4 83.4 84. 3 85. 5
86. 3 87. 4 88.- 89. 5 90. 4
91. 3 92. 3 93. 3 94. 4 95. 3
96. 5 97. 2 98. 4 99. 1 100. 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน