วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป


แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
1. ข้อใดตรงกับสำนวน “รู้หลับเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง”
1. คนที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ ( จาก พจนานุกรม )
2. คนที่ทำความผิดแล้วผ้ายความผิดให้คนอื่น
3. คนที่รู้จักรักษาตนให้พ้นอันตรายที่เสี่ยงต่อชีวิต
4. คนที่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำแล้วได้ประโยชน์คุ้มค่า
2. คณะกรรมการได้กำหนด.................การศึกษาเพื่อรักษาคุณภาพการศึกษาให้บุคลาการได้ยึดถือ
เป็น...........ต่อไปและ............นี้จะช่วยให้การศึกษาของชาติดีขึ้น
ข้อใดใช้เติมคำในช่องว่างได้เหมาะสม
1. บรรทัดฐาน มาตรฐาน มาตรการ
2. มาตรการ มาตรฐาน บรรทัดฐาน
3. มาตรฐาน บรรทัดฐาน มาตรการ
4. มาตรฐาน มาตรการ บรรทัดฐาน
3. นักเรียนทุกคน ควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันที่เรียบง่าย เป็นผู้มีคุณ
ธรรมในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง มีความรักให้ผู้อื่นเหมือนเป็นญาติพี่น้องร่วมครอบครัวเดียวกัน รู้จัก
บริการผู้อื่นอย่างนอบน้อมถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น รู้จักขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เข้ามาในชีวิต
รู้จัดสำนึกในบุญคุณของคนอื่นและสรรพสิ่งรอบตัว มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและการ
ทำงานในอนาคต
ข้อใดคือความสำคัญของข้อความนี้
1. การปลูกฝังคุณธรรมในการดำเนินชีวิต
2. การเป็นผู้มีคุณธรรมมีความรักในเพื่อนมนุษย์
3. การมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4. ควรรู้จักขอบคุณและสำนึกในบุญคุณของผู้อื่น
4. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
1. กระเหม็ดกระเหม่ ซ่าหริ่ม คะยั้นคะยอ ปรมัตถ์ ++++++ กระเหม็ดกระแหม่
ผิด
2. บ่วงบาศ เบญจเพศ บุคคลิกภาพ สรณะ +++++++++ เบญจเพส บุคลิก
ภาพ ผิด
3. ทรพิษ บันดาล ปฏิสันถาน บังกาไลว์ +++++ ปฏิสันถาร
บังกะโล ผิด
4. สรวมกอด สะพึงกลัว สันนิษฐาน สีสันวรรณะ ++++++++++
สะพรึงกลัว ผิด
5. ข้อใดเขียนผิดทุกคำ
1. อะเวจี ปฏิยุทธ์ พกนิณิ สาธารณะประโยชน์ +++++ ปฏิยุทธ์ ถูก
2. กิริยาบาท กะโหลก ชลาศรัย สาปแช่ง ++++++ สาปแช่ง ถูก
3. อิสรภาพ เซ็นชื่อ สาบสูญ สารบันเทิง++++++ สาบสูญ ถูก
4. อัประมาณ สิงโต สภาวธรรม สับปรับ ++++++ อัประมาณ ถูก
6. ข้อใดตรงกับสำนวน น้ำลอดใต้ทราย
1. การกระทำในเรื่องลับแต่รั่วไหลรวดเร็วเพราะมีผู้รู้เห็น
2. การกระทำที่พยายามปกปิดได้ไม่นาน ก็มีผู้รู้เห็นจนได้
3. การกระทำที่ปกปิดซ่อนเร้น และไม่มีผู้รู้เห็น
4. การกระทำที่ปกปิดซ่อนเร้น แต่มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
7. ประโยคในข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
1. เป็นที่ยินดีว่าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขั้นกีฬาซีเกมส์
2. มีผู้เห็นว่าในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ อันโดนีเซียจะได้รับเหรียญทองมากหรือน้อยกว่า
ไทย
3. นักกีฬาไทยต้องฝึกซ้อมตั้งแต่บัดนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะแข่งขั้นชิงเหรียญทองใน
การแข่งขั้นกีฬาซีเกมส์
4. นักกีฬาประเทศฟิลิปปินส์วิ่งชนะเพื่อนร่วมชาติเดียวกันในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
8. กระเทียมมีประโยชน์อย่างมากนอกจากนำมาปรุงเป็นอาหารได้นับร้อยประเภทแล้ว ยังเป็นยา
สมุนไพรควรค่าแก่การพิจารณาในบางกรณีอาจใช้ได้ดีพอกับยาที่แพทย์ใช้ด้วยซ้ำ กระเทียมมีสาร
ประกอบทางเคมีที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งคือ สารอัลลิชิน ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นอัลลิชินเมื่อกลีบ
กระเทียมถูกบดหรือเคี้ยวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารนี้ทำให้กระเทียมมีคุณสมบัติหยุดยั้งการเจริญ
เติบโตของเชื้อโรคพอๆกับที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ ในประเทศที่ประชาชนนิยมบริโภคกระเทียม
อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจจะต่ำอย่างเห็นได้ชัดผลการศึกษาพบว่าอัตราการขับต่อกันเป็นก้อนของเมล็ด
เลือดของผู้ป่วยชายที่ได้รับกระเทียมลดวันละประมาณหกกลับจะลดลงถึงร้อยละ 10-18 รายงาน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์แนะนำว่ากินกระเทียมทุกวันจะช่วยละดับคอเรสเตอรอลได้ร้อยละ 9-12
ข้อใดคือการย่อความที่เหมาะสมที่สุด
1. กระเทียมมีประโยชน์ต่อการปรุงอาหารและเป็นยาสมุนไพรที่มีสารประกอบที่สำคัญ
ทางเคมีเมื่อถูกบทหรือเคี้ยวสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและมีประโยชน์ต่อ
หัวใจ ลดอัตราการจับตัวเป็นก้อนของเกล็ดเลือด
2. กระเทียมใช้ปรุงอาหารและเป็นยาสมุนไพรมีสารประกอบทางเคมีที่สำคัญเมื่อถูกบด
หรือเลี้ยวจะช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและมีประโยชน์ต่อหัวใจลดอัตราการ
จับตัวเป็นก้อนของเกล็ดเลือดหากกินกระเทียมทุกวันจะช่วยลดระดับคอลเรสเตอรอล (
ครบส่วนประกอบของเนื้อหา 5 อย่าง ใช้เป็นอาหาร ....... )
3. กระเทียมมีคุณค่าทางการแพทย์มีการประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโรคละมี
ประโยชน์ต่อหัวใจและลดคอลเลสเตอรอล
4. กระเทียมใช้ปรุงอาหารและเป็นยาสมุนไพร ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคมี
ประโยชน์ต่อหัวใจและคอเลสเตอรอล
9. วัฒนธรรมสอนให้เด็กมีความเคารพหรือเชื่อในผู้อาวุโส ถ้าเด็กรู้สึกให้ว่าผู้ใหญ่ใส่ใจและ
พยายามปรับตัวเพื่อทำความเข้าใจกับพวกเขามากขึ้น ร่วมมือรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
เด็กๆก็จะเปิดใจ รับคำชี้แนะสั่งสอนจากผู้ใหญ่ด้วยความเป็นใจ เมื่อมีปัญหาอะไร ก็เข้าไปพูดคุย
ปรึกษาหารือ หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ใหญ่ก็สามารถชี้นำเด็กไปในทางที่ดีได้ ดังนั้นผู้สูง
อายุจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงสังคมสมัยใหม่ว่า วิถีชีวิตไม่เหมือนสมัยก่อนความก้าว
หน้าของังคม ต้องรู้ว่าเด็กสนในในทางไหน
ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่าน
1. การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุธโส ในสังคม
2. การเปรียบเทียบวิถีชีวิต สมัยหรือสมัยใหม่
3. การเรียนรู้ ปัญหา เด็ก เพื่อสร้างความเข้าใจ
4. การปรับตัว ผู้ใหญ่ เพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
10. ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารให้ทราบถึงข้อมูลความรู้สึกนึกคิดระหว่าง
บุคคลในสังคมแล้ว ภาษายังมีความสำคัญในการบันทึกและถ่ายทอด วัฒนธรรม อ สภาพความ
เป็นอยู่ของแต่ละสังคมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ทำให้เราทราบ
ถึงสภาพของวัฒนธรรมในสังคมทุกยุคทุกสมัย และทุกแง่มุมด้วยเพราะ......... คนไทยจึงมีสิทธิที่จะ
ภูมิในความเป็นไทย ที่เรียกภาษาไทยอันงดงาม
ข้อใดควรเติมในช่องว่างจึงจะเหมาะสม
1. การใช้ภาษาย่อมขึ้นกับสภาพการดำรงชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ
2. การใช้ภาษาย่อมขึ้นกับความตระหนักถึงความสำคัญของภาษา
3. การใช้ภาษาย่อมขึ้นกับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป
4. การใช้ภาษาย่อมขึ้นกับการสื่อสารของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป
บริษัทแห่งหนึ่ง เปิดบริการช่างทำงานในวันจันทร์ถึงเสาร์ โดยให้พนักงาน 6 คน เอ บี ซี ดี อี
และเอฟ อยู่ทำงานตามเงื่อนไข ดังนี้ แต่ละคนอยู่เวรทำงานสัปดาห์ละ1 วัน
เอ อยู่ทำงานในวันศุกร์หรือวันเสาร์
อี และ บี อยู่เวรในวันติดกัน
วันอยู่เวรทำงานของ ดี อยู่ก่อนวันอยู่เวรทำงานของ ซี
บี อยู่เวรทำงานในวันถัดจาก ซี
11. ถ้าเอฟอยู่เวรทำงานในวันถัดจากวันที่ เอ ทำงานในสัปดาห์เดียวกันแล้วข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1. ดี ทำงานในวันจันทร์
2. บี ทำงานในวันอังคาร
3. ซี ทำงานในวันพุธ
4. อี ทำงานในวันเสาร์
12. ใครบ้างที่อยู่เวรทำงานในวันพุธได้
1. อี หรือ บี
2. ดี หรือ บี
3. ซี หรือ ดี
4. บี หรือ ซี
วาทินพักผ่อนที่จังหวัดนครปฐมหลายวัน เขาวางแผนไปชมถานที่ 7 แห่งได้แก่ พระ
ปฐมเจดีย์ สวนสามพราน ตลาดดอนหวาย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง คลองมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑลและ
ตลาดน้ำลำพญา โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
สถานที่ 3 ลำดับแรกต้องมี สวนสามพราน
สถานที่ 3 ลำดับหลังต้องมี คลองมหาสวัสดิ์
เมื่อไปสวนสามพรานแล้วต้องไปต่อที่ตลาดดอนหวายเมื่อไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง แล้วต้อง
ไปต่อที่ตลาดน้ำลำพญาสถานที่แห่งแรกที่ไปได้แก่ พระปฐมเจดีย์
13. ถ้าไปตลาดน้ำลำพญาเป็นแห่งสุดท้ายจะไปพุทธมณฑลเป็นลำดับใดได้บ้าง
1. ลำดับที่ 2 เท่านั้น
2. ลำดับที่ 4 เท่านั้น
3. เป็นลำดับที่ 2 หรือ 4
4. เป็นลำดับที่ 4 หรือ 5
14. ถ้าไปคลองมหาสวัสดิ์เป็นอันดับที่ 6 สถานที่ไปเป็นอันดับที่ 5 ได้แก่อะไร
1. พุทธมณฑล
2. ตลาดน้ำลำพญา
3. ตลาดดอนหวาย
4. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
15. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ คือข้อใด
1. ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
2. ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
3. ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
4. จัดการเรียนการสอนให้หลากหลายวิธี
16. ครูใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
1. เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้
2. สนองความต้องการของนักเรียน
3. การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐาน
4. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
17. การใช้สื่อการเรียนการสอนใดที่เหมาะสมน้อยที่สุด
1. แบบฝึกทักษะ - การบวกเลขที่ทด
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม - ท้องถิ่นของเรา
3. โครงงาน - ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. บทเรียนสำเร็จรูป - การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ( ครูต้องสอนเอง ให้เด็กเรียนเองไม่
ได้ )
18. ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาควรคำนึงถึงข้อไหน
1. หน่วยการเรียนรู้
2. มาตรฐานการเรียนรู้
3. หัวข้อสาระการเรียนรู้
4. ความต้องการของผู้เรียน
19. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนคือ
1. K W L
2. D A L
3. 4 MAT ( จาก Net Sure )
4. Story line
20. ข้อใดมีพฤติกรรม แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ต่อโรงเรียน
1. ครูนิดใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ในการเรียนการสอน
2. ครูนุตาชอบช่วยเหลือเพื่อนครูเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
3. ครูนุดี ชอบคิค้นวัฒกรรมเพื่อใช้แก้ปัญหาพฤตกรรมของนักเรียน
4. ครูนิภา ชอบเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอนอย่างสม่ำเสมอ
21. ประเด็นสำคัญที่สุดในการจัดการความรู้คือข้อใด
1. ข้อมูลที่ง่ายต่อการค้นคว้า
2. แก้ปัญหาและพัฒนางาน
3. จัดการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
4. เติมเต็มความรู้ในการปฏิบัติ
22. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
1. คุณครูสาคร หลีกเลี่ยงที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หากมีปัญหา
2. คุณครูนที จะเห็นด้วยก็ต่อเมื่อมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ
3. คุณครูวสันต์ ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโรงเรียนก็ต่อเมื่อเห็นด้วย
4. คุณครูพิรุณ สนใจในปัญหาในโรงเรียนในส่วนที่กระทบต่อกลุ่มของตนเอง
23. คำถามใดเป็นการประเมินที่ส่งเสริมการคิดระดับสูง
1. การคิดระดับสูงคืออะไร
2. ควรประเมินความคิดระดับสูงเมื่อใด
3. การประเมินความคิดระดับสูงทำอย่างไร
4. ทำไมต้องประเมินการส่งเสริมการคิดระดับสูง (Why คิดสูงกว่า What When How
)
24. ครูเป็นกัลยาณมิตร ข้อความนี้ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. เป็นผู้ชี้นำในทางที่ถูกที่ควร
2. สั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
3. อุทิศตนในการทำเป็นแบบอย่างที่ดี
4. มีความเพียรพยายามสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี
หมายเหตุ สีแดงคือ คำตอบ สีเหลืองคือ พิมพ์ผิด สีนำเงินคือ หลักฐานอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน