วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการเดินรถ


ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการเดินรถ

                       ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์            

หลักเกณฑ์การสอบ

                                     ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แต่ละข้อจะมี 4 ตัวเลือก                                             
ผู้สอบจะต้องตอบได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 23 ข้อ หรือ 75 % จึงจะผ่านการทดสอบ1. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร?
      ก. ห้ามกลับรถ
      ข. เขตห้ามกลับรถ
      ค. ห้ามย้อนกลับ
      ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

2. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด?
      ก. ขับรถในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
      ข. ขับรถนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
      ค. ขับรถทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลได้ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
      ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

3. รถชนิดใดห้ามนำมาใช้ในทาง?
      ก. รถที่มีโคมไฟหยุดที่ติดท้ายรถชำรุด
      ข. รถที่มีเสียงเตรื่องยนต์ดังในระดับ 80 เดซิเบล เอ
      ค. รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
      ง. รถแทรกเตอร์ที่มีล้อสัมผัสผิวถนนเป็นยาง

4. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง?
      ก. รถที่มีความเร็วช้า หรือต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย
      ข. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาต้องให้สัญญาณก่อนเลี้ยวอย่างน้อย 60 เมตร
      ค. เมื่อผู้ขับขี่ต้องการจะเลี้ยวขวาให้ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโปกมือขึ้นลงหลายครั้ง
      ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดห้ามแซง?
      ก. ในกรณีทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
      ข. ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
      ค. แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวา
      ง. ระยะ 150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน

6. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้ารถในขณะขับรถเพื่อให้แสงสว่างเมื่อใด?
      ก. ขณะฝนตก
      ข. ขณะขอทางกรณีฉุกเฉิน
      ค. ขณะที่มีหมอกลงหนาทึบ และไม่สามารถมองเห็นทางได้ในระยะ 150 เมตร
      ง. ขณะที่ต้องการเลี้ยวซ้าย

7. ห้ามผู้ขับขี่ขับรถ?
      ก. ในขณะที่มีอาการง่วงนอน
      ข. แซงทางด้านซ้ายในขณะที่รถรอเลี้ยวขวา
      ค. ขับรถแข่งบนบนท้องถนนโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
      ง. ถูกทุกข้อ

8. ห้ามผู้ขับขี่จอดรถ?
      ก. บริเวณหน้าโรงเรียน
      ข. ทางด้านขวาของทางเดินรถในถนนที่ขับรถสวนทางกันได้
      ค. บริเวณทางลาดชัน
      ง. บริเวณหน้าสถานีตำรวจ

9. เมื่อพบรถฉุกเฉินผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติอย่างไร?
      ก. ลดความเร็วของรถลง
      ข. จอดหรือหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย
      ค. หยุดและออกรถได้ทันทีเมื่อรถฉุกเฉินขับผ่านไปแล้ว
      ง. จอดหรือหยุดรถในช่องเดินรถประจำทาง

10. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารชนิดใด?
      ก. สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
      ข. สำเนาใบอนุญาตขับรถ
      ค. ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปี
      ง. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

11. เมื่อผู้ขับขี่พบสัญญาณไฟกระพริบสีแดงควรปฎิบัติอย่างไร?
      ก. ห้ามขับรถเข้าไปในช่องทางข้างหน้า
      ข. หยุดรถและขับผ่านไปเมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
      ค. ขับรถผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
      ง. ลดความเร็วของรถลงและเมื่อปลอดภัยให้ขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง

12. ขับรถที่บรรทุกสิ่งของยื่นเกินความยาวของตัวรถจะต้องปฎิบัติดังนี้?
      ก. ในเวลากลางวันติดธงสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 30 ซม. ยาว 45 ซม.
      ข. ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอต้องติดไฟสัญญาณสีแดง ที่มองเห็นได้ชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร
      ค. จัดให้มีสิ่งป้องกัน ไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล หรือปลิวไปจากรถ
      ง. ถูกทุกข้อ

13. ผู้ขับขี่ขับขี่รถลงจากทางลาดชันหรือภูเขา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
      ก. ปลดเกียร์ว่าง
      ข. ใช้เบรคตลอดเวลา
      ค. ดับเครื่องยนต์
      ง. ใช้เกียร์ต่ำ

14. ข้อใดห้ามผู้ขับขี่กลับรถ?
      ก. บริเวณทางร่วมทางแยก
      ข. บริเวณช่องว่างระหว่างเกาะกลางถนน
      ค. 150 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
      ง. ในขณะที่มีรถอื่นขับตาม หรือสวนทางมาที่ ระยะ 150 เมตร

15. การลากจุงรถข้อใดถูกต้อง?
      ก. ลากหรือจูงรถมากกว่า 1 คัน
      ข. ใช้สายพ่วงที่มีความยาวจากส่วนท้ายสุดของรถที่ลาก ไปยังส่วนหน้าของรถที่ถูกลาก ไม่น้อยกว่า 3 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร
      ค. ใช้วิธียกหน้ารถหรือยกท้ายรถที่ถูกลาก หรือจูงในกรณีที่รถถูกลาก หรือจูงไม่สามารถใช้พวงมาลัย หรือห้ามล้อได้
      ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

16. ข้อใดเป็นข้อห้าม?
      ก. แซงรถในระยะ 100 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
      ข. จอดรถบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์
      ค. ขับรถบนไหล่ทาง
      ง. ถูกทุกข้อ

17. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย "เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ผู้ขับขี่ควรปฎิบัติอย่างไร?
      ก. เลี้ยวซ้ายผ่านได้ทันที
      ข. หยุดรอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟเขียว จึงเลี้ยวซ้ายผ่านได้
      ค. หยุดรอให้คนข้ามถนน และรถที่มาจากทางขวามือผ่านไปก่อน แล้วจึงเลี้ยวซ้ายผ่านไป
      ง. ลดความเร็วของรถลง และเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้ทันที

18. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง?
      ก. ให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาตขับรถของตน
      ข. ห้ามใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนด
      ค. ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่จัดทำขึ้นเอง
      ง. ให้บุคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ขับรถของตน

19. ห้ามผู้ขับขี่?
      ก. แซงรถที่ระยะ 50 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
      ข. จอดรถทางด้านขวาในถนนที่เป็นทางเดินรถทางเดียว
      ค. จอดรถตรงบริเวณใต้สะพานลอยคนข้ามถนน
      ง. กลับรถที่ทางร่วมทางแยก

20. ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องบนถนนหลวงผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติอย่างไร?
      ก. จอดรถทิ้งไว้
      ข. เปิดไฟฉุกเฉิน และจอดรถทิ้งไว้
      ค. เปิดไฟฉุกเฉิน และติดป้าย     ที่บริเวณด้านหน้า และหลังรถ
      ง. เปิดฝากระโปรงรถ และท้ายรถทิ้งไว้

21. เมื่อผู้ขับขี่พบไฟกระพริบสีเหลือง ต้องปฎิบัติอย่างไร?
      ก. ขับรถผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
      ข. ขับรถผ่านไปได้ทันที
      ค. ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
      ง. ถูกทุกข้อ

22. ห้ามผู้ขับขี่ใช้รถชนิดใด?
      ก. รถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
      ข. รถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้เสียภาษีประจำปี
      ค. รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
      ง. ถูกทุกข้อ

23. ในขณะที่ขับขี่ ถ้าท่านเกิดอาการง่วงนอน ควรปฎิบัติอย่างไร?
      ก. ดื่มกาแฟ
      ข. ขับรถให้ช้าลง
      ค. จอดรถและพักผ่อนก่อนเดินทางต่อไป
      ง. กินยาบ้า

24. ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าอย่างไร?
      ก. 18 เมตร
      ข. 30 เมตร
      ค. 50 เมตร
      ง. พอสมควรในระยะที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัย

25. เครื่องหมาย หมายความว่าอย่างไร?
      ก. ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทางข้างหน้า
      ข. ห้ามแซง
      ค. ให้รถเดินทางเดียว
      ง. ทางข้างหน้าเป็นทางตัน

26. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมายควรปฎิบัติอย่างไร?
      ก. หยุดรถและรอให้รถที่ขับสวนทางขับผ่านมาก่อน
      ข. ขับรถผ่านไปได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
      ค. ชะลอความเร็วรถและระวังรถที่ขับสวนทางมา
      ง. ห้ามขับรถเข้าไปในทางข้างหน้า

27. เครื่องหมาย หมายความว่า?
      ก. ให้ลดความเร็วหรือหยุดรถเพื่อให้รถในทางข้างหน้าขับผ่านไปก่อน
      ข. ให้ขับรถผ่านเข้าไปในทางข้างหน้าได้ทันที
      ค. ให้ขับรถไปทางด้านซ้าย
      ง. ให้หยุดรถเพื่อให้ทางแก่รถคันที่ใหญ่กว่า

28. เครื่องหมาย หมายความว่า?
      ก. ห้ามหยุดรถบริเวณนี้
      ข. ให้หยุดรถเพื่อดูว่ามีรถอยู่ในทางเอก หรือทางร่วมทางแยกหรือไม่
      ค. ให้หยุดจอดรถรับ - ส่งได้ชั่วขณะ
      ง. เขตจอดรถ

29. เครื่องหมาย หมายความว่า?
      ก. 50 เมตร ข้างหน้ามีทางแยก
      ข. ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 50 กม. ต่อชั่วโมง
      ค. ห้ามขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า 50 กม. ต่อชั่วโมง
      ง. ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 50 ตัน

30. เครื่องหมาย หมายความว่า?
      ก. ให้เลี้ยวขวา
      ข. ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา
      ค. ให้ขับรถชิดทางด้านขวาของถนน
      ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน