วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบปรนัย 15ข้อ เรื่อง HTML


ข้อสอบปรนัย 15ข้อ เรื่อง HTML

1.ภาษา HTMLเป็นภาษาประเภทใด
ก.Markup Lanuage
ข.Mark 1
ค.Toblo colk
ง.Bilyni
2.นามสกุลของ HTMLคือ
ก. .html
ข. co.th
ค. ac.th
ง. com
3. รุ่นดั้งเดิมของHTML คือ
ก. HTML LEVE 1
ข. HTML 2.0
ค. HTML 3.0
ง. HTML 4.0
4.HTMLรุ่นที่นิยมเขียนในปัจจุบันคือ
ก. HTML 1
ข. HTML 2.0
ค. HTML 3.0
ง. ผิดข้อ ก ข้อเดียว
5.ภาษาHTML สร้างได้จาก
ก.ไฟล์รูปภาพ
ข.ไฟล์เสียง
ค.ไฟล์ข้อูล
ง.ไฟล์ข้อความ
6. ระบบปฏิบัติการ Windowsเรียนใช้งานได้จาก
ก. Ascll Code
ข. Word Processing
ค. Web Browser
ง. Text Editor
7.ภาษา HTMLเป็นภาษาในการสร้างอะไร
ก. Web Page
ข. Home Page
ค. Internet
ง. Text Editor
8.ภาษา Markup Language เกิดขั้นจากการพัฒนาระบบ Woeld Wid Web เกิดขึ้นในช่วงเดือนใดปี คศ ใด
ก. มกราคม 1989
ข. มกราคม 1999
ค. มีนาคม 1989
ง. มีนาคม 1999
9.นักวิจัยคนใดที่ได้นำแนวคิดเรื่อง Hypertextมาเพื่อกระจายข้อมูลในองค์กร
ก. Tim Berners-Lee
ข. Lumtian Paoart
ค. Wilai Jantip
ง. Jonh son
10.Tagเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาHTMLใช้ในการระบุรูปแบบใด
ก. รูปแบบข้อมูล
ข. รูปแบบประมวล
ค.รูปแบบคำสั่ง
ง. รูปแบบปฏิบัติการ
11.Tagประกอบด้วยTag เปิดแลTag ปิดจะมีเครื่องหมายใดนำหน้าคำสั่ง
ก. *
ข. /
ค. -
ง.+
12. Atrtibutes คืออะไร
ก. ส่วนขยาย
ข. ส่วยย่อ
ค. ส่วนเปิด
ง. ส่วนปิด
13.Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของอะไร
ก. Tag
ข. Tex
ค. Eet
ง. Bta
14.Attributes ของTag จะใส่เครื่องหมายใด
ก. <>
ข. //
ค.( )
ง.--
15.Attributes ของ Tagใช้งานเกี่ยวกับอะไร
ก. กราฟ
ข.พารากราฟ
ค. แผนภูมิ
ง. ทศนิยม
เฉลย 1.ก 2.ก 3.ก 4.ง 5.ง 6.ค 7.ก 8.ค 9.ก 
10.ค11.ข 12.ก 13.ก 14.ก 15.ข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน