วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ


ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ  ชุดที่ 1    
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา  2.30 ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน
1.  25   33   43   61  89...........
ก.  102     ข. 125     ค.  135    ง.  140
41. “ คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุของความไม่มีระเบียบของ   
        คนอื่น.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมีระเบียบ
       ของคนไม่เท่ากัน
       ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
                  ก. ถ้า  ควร  ด้วย  เพราะ                                             ข. ในเมื่อ  ต้อง  บ้าง  ซึ่ง
                  ค. เพื่อ  อาจ  ด้วย  เนื่องจาก                                       ง. เนื่องจาก  ควร  บ้าง  ทั้งนี้
42. ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
       .........เรานับถือพุทธศาสนา  ฉะนั้น............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศ ล
                  ก. เนื่องจาก  เมื่อถึง  จึง                                             ข. เหตุที่  ใน  จึง
                  ค. เพราะ  เมื่อ  จะ                                                         ง. เนื่องจาก  ถึง  จึง
43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง
       เมื่อลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว
                  ก. ผมของวิภาดา                                                            ข. ผ้าม่านที่หน้าต่าง
                  ค. ธงที่หน้าโรงเรียน                                                  ง. กิ่งกุหลาบ

1)ลองตีเเฉกหาความเเตกต่างจะได้
  8  10  18  28  46
เเละ 8+10ได้18 10+18 ได้28  18+28 ได้ 46 ดังนั้นคำตอบเกิดจาก 89+46ได้135
2)41 ตอบ ก42 ตอบก 43ตอบ ง ค่ะ
ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล

                 การวัดความสามารถในการสรุปเหตุผล  เกี่ยวข้องกับวิจารณญาณการตัดสอนใจของแต่ละบุคคล  เพื่อสรุปให้สมเหตุสมผลเปรียบเทียบให้มีความสมบูรณ์  ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนสะสมมาตั้งแต่เด็ก  ประกอบการศึกษาหาความรู้ความสามารถอื่นด้วย  รูปแบบของข้อสอบจึงแตกต่างกันไป

อุปมาอุปไมย
                 ลักษณะของข้อสอบประเภทนี้เป็นการเลือกหาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข องคำ  คู่ของคำ  ขึ้นอยู่กับโจทย์ข้อสอบจะกำหนดรูปแบบการสอบถามในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง  อาจจะให้หาคำที่ 1 เลือกคำตอบที่มีความใกล้เคียงกัน  แต่ถ้าข้อสอบไม่ได้กำหนดเหตุผลไว้ซับซ้อน  อาจจะพิจารณาข้อแตกต่างได้ง่าย
                 ผู้ที่จะทำข้อสอบประเภทนี้ได้ดี  ควรที่จะต้องมีความรู้ความหลากหลายทางด้านต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ส อบอ่านหนังสือประเภทต่างๆและมีความรู้รอบตัวทางสังคมศาสตร์   วิทยาศาสตร์และอื่นๆจะได้เปรียบ
โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย
ข้อ 1. ระยะทาง : ไมล์
                 ก.แสง:แรงเทียน                                                  ข.เสียง: ความถี่                               ค.นำหนัก:ตาช่าง
       ง.ความเร็ว : กิโลเมตร                      จ.ความดัง:เดซิเบล
ข้อ 2. จมูก: ได้กลิ่น
                 ก.มือ : จับ                                               ข.ตา: มอง          ค.หู: ได้ยิน
                 ง.เท้า: เดิน                                              จ.ปาก : รับประทาน
ข้อ 3 เด็ก: ผู้ใหญ่
                 ก.นักเรียน: ครู                                   ข.แม่น้ำ: ทะเล                  ค.ต้นไม้: ใบไม้
                 ง.คนรวย : คนจน                                จ.กระท่อม: คฤหาสน์
ข้อ 4. อินเดีย : เอเชีย
                 ก. เกาหลีเหนือ : เกาหลีใต้                                                  ข. แคนนา : อเมริกาเหนือ                           ค. ฝรั่งเศส : ปารีส                                                              ง. กรุงเทพ : ดุสิต                          
                 จ. ภูเก็ต : ภาคใต้
ข้อ 5. มาฆบูชา : เดือนสาม
                 ก. ตรุษไทย : เดือนห้า                                                          ข. สงกรานต์ : เดือนอ้าย
                 ค. วิสาขบูชา : เดือนหก                                                      ค. เข้าพรรษา : เดือนเก้า
                 จ. ออกพรรษา : เดือนสิบสอง
ข้อ 6. ภูเขา : หิน
                 ก. ทะเล : น้ำ                                                                            ข. แม่น้ำ : เรือ
                 ค. ป่า : เสือ                                                                               ง. ท้องฟ้า : เมฆ
                 จ. สวน : ผลไม้
ข้อ 7. ฟิลิปปินส์ : ญี่ปุ่น
                 ก. อินโดนีเซีย : ไทย                                                             ข. อังกฤษ : ฝรั่งเศส
                 ค. สิงคโปร์ : มาเลเซีย                                                         ง. ออสเตรเลีย : นิวซีแลนด์
                 จ. พม่า : อินเดีย
ข้อ 8. นักมวย : หมัด
                 ก. นักวิ่ง : ความเร็ว                                                               ข. นักร้อง : เสียง
                 ค. นักเรียน : หนังสือ                                                           ง. นักแสดง : บทบาท
                 จ. นักฟุตบอล : เตะ
ข้อ 9. แม่สาย : เชียงราย
                 ก. แสนสุข : ชลบุรี                                                                ข. สงขลา : หาดใหญ่
                 ค. สุไหงโกลก : สตูล                                                            ง. เบตง : ยะลา
                 จ. ดอนเจดีย์ : กาญจนบุรี
ข้อ 10. ช้อน : ซ้อม
                 ก. ชาม : ถ้วย                                                                            ข. เสื้อ : เนคไท
                 ค. เสื้อ : กระโปรง                                                                ง. หมวก : ศีรษะ
                 จ. กางเกง : เข็มขัด
ข้อ 11. กรุงเทพ : ลอนดอน
                 ก. ปักกิ่ง : ปารีส                                                                                     ข. มะนิลา : ฮานอย
                 ค. พนมเปญ : ซิดนีย์                                                            ง. เวียงจันทร์ : โตเกียว
                 จ. นิวเดลฮี : เซอูล
ข้อ 12. ลุง : ป้า
                 ก. น้า : อา                                                                                  ข. ชาย : หญิง
                 ค. พี่ : น้อง                                                                                ง. บิดา : มารดา
                 จ. สามี : ภรรยา
ข้อ 13. ทีมฟุตบอล : โค้ช
                 ก. กองทัพ : นายพล                                                              ข. ชมรม : ที่ปรึกษา
                 ค. สมาคม : ประธาน                                                            ง. รัฐบาล : รัฐมนตรี
                 จ. โรงเรียน : อาจารย์
ข้อ 14. ดินดาน : หิน
                 ก. มีนาคม : ปี                                                                         ข. แสงแดด : วิตามิน
                 ค. ม้า : จ๋าจ๊ะเลี้ยง                                                                   ง. ทังสเตน : โลหะ  
                 จ. ข้าว : เกวียน
ข้อ 15. เทศน์ : กัณฑ์
                 ก. คัมภีร์ : ผูก                                                                          ข. คาถา : บท
                 ค. เซียมซี : ใบ                                                                         ง. ตำรา : เล่ม
                 จ. อธิษฐาน : จบ
ข้อ 16. ไก่ : ไข่
                 ก. ต้นไม้ : ผลไม้                                                                    ข. นา : ข้าว
                 ค. ฝน : แม่น้ำ                                                                         ง. น้ำ : ปลา
                 จ. รถ : น้ำมัน
ข้อ 17. บ้าน : หลังคา
                 ก. ต้นไม้ : ใบ                                                                          ข. ห้อง : ฝา
                 ค. คน : หมวก                                                                         ง. เสา : เพดาน
                 จ. เรือ : ประทุน
ข้อ 18. เรือนจำ : นักโทษ
                 ก. กรง : นก                                                                              ข. บ้าน : คน
                 ค. เปล : เด็ก                                                                              ง. กุฏิ : พระ
                 จ. โรงเรียน : นักเรียน
ข้อ 19. คน : ข้าว
                 ก. ว่าว : ลม                                                                               ข. ต้นไม้ : ปุ๋ย
                 ค. วัว : หญ้า                                                                              ง. เรือ : พาย
                 จ. รถ : คนรถ
ข้อ 20. ชาย : หญิง
                 ก. นาย : นางสาว                                                                    ข. พระเอก : นางเอก
                 ค. แข็งแรง : อ่อนแอ                                                            ง. ข้าวเปลือก : ข้าวสาร
                 จ. พระอาทิตย์ : พระจันทร์
ข้อ 21. น้ำ : เรือ
                 ก. รัง : นก                                                                                 ข. คอก : วัว
                 ค. ป่า : เสือ                                                                               ง. กรง : สุนัข
                 จ. บ้าน : คน
ข้อ 22. ท้าวสุรนารี : นครราชสีมา
                 ก. เขาเขียว : ชลบุรี                                                                ข. น้ำตกสาริกา : จันทบุรี
                 ค. พระปฐมเจดีย์ : นครปฐม                                              ง. ดอนเจดีย์ : กาญจนบุรี
                 จ. ฟาร์มจระเข้ : สมุทรปราการ
ข้อ 23. ชี้แจง : เข้าใจ
                 ก. ข้อร้อง : คล้อยตาม                                                          ข. เรียกร้อง : กลับใจ
       ค. จูงใจ : เชื่อฟัง                                                                                        ง. วิงวอน : เห็นใจ
                 จ. ห้ามปราม : ปฏิบัติตาม
ข้อ 24. คัดค้าน : ไม่เห็นด้วย
                 ก. เล่าลือ : พูดเกินจริง                                                        ข. หลุดมือ : ไม่มีโอกาส
                 ค. ยืนหยัด : ไม่ท้อถอย                                                        ง. ป่วยการ : เสียสุขภาพ
                 จ. เกลี่ยกล่อม : ทำให้ง่ายขึ้น
ข้อ 25. หมวก : ศีรษะ
                 ก. กำไล : มือ                                                                           ข. สร้อย : คอ
                 ค. เนคไท : เสื้อ                                                                       ง. รองเท้า : ถุงเท้า
                 จ. เข็มขัด : กางเกง
ข้อ 26. เข็มหมุด : กระดาษ
                 ก. เข็ม : ผ้า                                                                                ข. ตะปู : ไม้
                 ค. ไม้กลัด : กระทง                                                               ง. เชือก : กล่อง
                 จ. เข็มกลัด : ปกเสื้อ
ข้อ 27. แว่นตา : การเห็น
                 ก. ยางลบ : การเขียน                                                            ข. ไม้เท้า : การเดิน
                 ค. ฟันปลอม : การเคี้ยว                                                       ง. ยา : การรักษา
                 จ. ครู : การเรียนรู้
ข้อ 28. ผึ้ง : ความขยันขันแข็ง
                 ก. สิงโต : ความเข้มแข็ง                                                     ข. กา : ความตาย
                 ค. พายุ : ความโหดร้าย                                                        ง. ทะเล : ความใจกว้าง
                 จ. หญ้าแพรก : ความรุ่งเรือง
ข้อ 29. พ่อ : ลูกสาว
                 ก. ตา : แม่                                                                                 ข. ลูกชาย : ลูกสาว
                 ค. ลุง : ป้า                                                                                  ง. พี่ชาย : พี่สาว
                 จ. น้องชาย : น้องสาว
ข้อ 30. ก้าวหน้า : ถอยหลัง
                 ก. โรงเรียน : คุก                                                                     ข. เจริญ : เสื่อม
                 ค. วิ่ง : เดิน                                                                               ง. ยินดี : ดีใจ
                 จ. สนุก : เศร้า
ข้อ 31. สวัสดี : ลาก่อน
                 ก. ไป : มา                                                                                 ข. ดีใจ : เสียใจ
                 ค. ขึ้นต้น : ลงท้าย                                                                  ง. จากกัน : พบกัน
                 จ. รักกัน : อภัยให้กัน
ข้อ 32. เรือ : ประทุน
                 ก. ต้นไม้ : ใบ                                                                          ข. ปากกา : ปลอก
                 ค. คน : ร่ม                                                                                ง. บ้าน : หลังคา
                 จ. ศาลา : เสา
ข้อ 33. คน : ตาย
                 ก. เรือ : ล่ม                                                                              ข. ไม้ : โค่น
                 ค. ใบไม้ : ร่วง                                                                         ง. ช้าง : ล้ม
                 จ. เครื่องจักร : เสีย
ข้อ 34. ช่วยเหลือ : อุดหนุน
                 ก. ไอน้ำ : น้ำค้าง                                                                    ข. บาดเจ็บ : รักษา
                 ค. ข้อร้อง : อ้อนวอน                                                            ง. สงคราม : เชลย
                 จ. รัก : เฉย ๆ
ข้อ 35. ทีมฟุตบอล : โค้ช
                 ก. โรงเรียน : อาจารย์                                                           ข. ชมรม : ที่ปรึกษา
                 ค. กองทัพ : นายพล                                                              ง. สมาคม : เลขาธิการ
                 จ. สุขาภิบาล : เทศบาล
ข้อ 36. เชียงใหม่ : สันกำแพง
                 ก. พัทยา : ชลบุรี                                                                     ข. นครศรีธรรมราช : กระทูน
                 ค. สุรินทร์ : ช้าง                                                                                       ง. ผู้ว่า : นายอำเภอ
                 จ. โทรทัศน์ : วิทยุ
ข้อ 37. ด่าน : สินค้า
                 ก. ทางหลวง : ป้อม                                                               ข. เขื่อน : น้ำ
                 ค. แม่น้ำ : คลอง                                                                                       ง. ศาล : อัยการ
                 จ. สงคราม : เชลย
ข้อ 38. หนู : กาฬโรค
                 ก. ตะปู : บาดทะยัก                                                               ข. ไข้เลือดออก : ยุง
                 ค. แมลงวัน : ท้องเสีย                                                         ง. สุนัข : กลัวน้ำ
                 จ. ยีสต์ : ขนมปัง
ข้อ 39. องุ่น : พุทรา
                 ก. มะละกอ : สับปะรด                                                       ข. ส้ม : น้อยหน่า
                 ค. ลางสาด : ทุเรียน                                                              ง. มะยม : ฝรั่ง
                 จ. ขนุน : แตงโม
ข้อ 40. ใกล้ : ไกล
                 ก. ต่ำ : สูง                                                                                  ข. ดี : ชั่ว
                 ค. เดิน : วิ่ง                                                                               ง. สั้น : ยาว
                 จ. เร็ว : ช้า
ข้อ 41. เจริญ : เสื่อม
                 ก. ร่ำรวย : ยากจน                                                                  ข. ก้าวหน้า : ถอยหลัง
                 ค. สะอาด : สกปรก                                                               ง. อุตสาหกรรม : เกษตรกรรม
                 จ. สงคราม : สันติภาพ
ข้อ 44. ครู : นักเรียน
                 ก. หมอ : คนไข้                                                                                      ข. ชาวนา : ฝน
                 ค. บ้าน : ประตู                                                                       ง.เสื้อ : กางเกง
                 จ. ตำรวจ : ผู้ร้าย
ข้อ 45. รองเท้า : ถุงเท้า
                 ก. สมุด : ดินสอ                                                                                      ข. ปากกา : หมึก
                 ค. เสื่อ : หมอน                                                                       ง. กางเกง : เสื้อ
                 จ. เสื้อเชิ้ต : เสื้อกล้าม
ข้อ 46. นักมวย : เวที
                 ก. นักเรียน : โรงเรียน                                                         ข. นักเทนนิส : แร็กเก็ต
                 ค. นักปิงปอง : โต๊ะปิงปอง                                                ง. สนาม : นักฟุตบอล
                 จ. ครู : กระดานดำ
ข้อ 47. พัดลม : ความร้อน
                 ก. วิทยุ : เสียง                                                                          ข. รถ : ความสะดวก
                 ค. ตู้เย็น : ความเย็น                                                               ง. หนังสือ : ความรู้
                 จ. เครื่องดูดฝุ่น : ความสกปรก
ข้อ 48. กระแสไฟฟ้า : สายไฟ
                 ก. คนขับ : รถยนต์                                                                 ข. รถยนต์ : ถนน
                 ค. นักเรียน : โรงเรียน                                                         ง. เณร : โบสถ์
                 จ. ครู : นักเรียน
ข้อ 49. หิน : ดิน
                 ก. หยวก : อาหารหมู                                                            ข. ซากจ๋าจ๊ะ : ปุ๋ย
                 ค. ลูกอ๊อด : กบ                                                                       ง. ดักแด้ : ไหม
                 จ. น้ำแข็งน้า
ข้อ 50. เศร้าโศก : อารมณ์
                 ก. ยางลบ : ดินสอ                                                                  ข. แกลบ : อิฐ
                 ค. คนใช้ : แพทย์                                                                    ง. ปากกา : เครื่องเขียน
                 จ. น้ำ : ฝน
ข้อ 51. ปรนัย : อัตนัย
                 ก. ข้อเสนอ : ข้อสรุป                                                            ข. ข้อปลีกย่อย : ข้อใหญ่
                 ค. ข้อขัดแย้ง : ข้อต่อรอง                                                                     ง. ข้ออ้างอิง : ข้อแนะนำ
                 จ. ข้อเท็จจริง : ข้อคิดเห็น
ข้อ 52. เหล็ก : โลหะ
                 ก. มีด : ดาบ                                                                              ข. แม่น้ำ : ทะเล
                 ค. สร้อย : ทองคำ                                                                   ง. ทองหยอด : ของหวาน
                 จ. มะพร้าว : กะทิ
ข้อ 53. น้ำเดือด : เย็น
                 ก. น้ำเชื่อม : หวาน                                                               ข. น้ำอบ : หอม
                 ค. น้ำอ้อย : จืด                                                                        ง. น้ำตก : น้ำใส
                 จ. น้ำครำ สกปรก
ข้อ 54. แจกัน : ดอกไม้
                 ก. ถ้ำ : เสือ                                                                                ข. แก้ว : น้ำ
                 ค. แม่น้ำ : ปลา                                                                        ง. ทะเลทราย : อูฐ
                 จ. อาหาร : วิตามิน
ข้อ 55. สังหาริมทรัพย์ : อสังหาริมทรัพย์
                 ก. บ้าน : รถเก๋ง                                                                       ข. ที่ดิน : ต้นมะม่วง
                 ค. ม้า : เรือยนต์                                                                       ง. แพ : โรงรถ
                 จ. ตู้เย็น : โต๊ะบิลเรียด
ข้อ 56. หม่อน : ไหม
                 ก. หญ้า : ม้า                                                                             ข. กล้วย : ลิง
                 ค. หนอน : นก                                                                        ง. ปลา : แมว
                 จ. ข้าวเปลือก : ไก่
ข้อ 57. พ่อตา : แม่ยาย
                 ก. อา : น้า                                                                                  ข. แม่ : พ่อ
                 ค. ภรรยา : สามี                                                                                      ง. ลุง : ป้า
                 จ. ลูกสะใภ้ : ลูกเขย
ข้อ 58. เขาสามร้อยอด : ประจวบคีรีขันธ์
                 ก. ภูกระดึง : เลย                                                                    ข. เขารัง : ภูเก็ต
                 ค. เขาใหญ่ : สระบุรี                                                             ง. เขาเขียว : ชลบุรี
                 จ. ดอยอินทนนท์ : เชียงใหม่
ข้อ 59. นครราชสีมา : ปากช่อง
                 ก. ฉะเชิงเทรา : แปดริ้ว                                                      ข. เชียงใหม่ : ดอยสุเทพ
                 ค. นครปฐม : พระปฐมเจดีย์                                              ง. กาญจนบุรี : น้ำตกเอราวัณ
                 จ. กรุงเทพมหานคร : เขตบางกอกน้อย
ข้อ 60. 14 เมษายน : วันผู้สูงอายุ
                 ก. 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน                           ข. 2 เมษายน : วันประมงแห่งชาติ
                 ค. 5 มิถุนายน : วันกองทัพไทย                                        ง. 13 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
                 จ. 25 มกราคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
ข้อ 61. 2 : 8
                 ก. 5 : 25                                                                                                ข. 4 : 24
                 ค. 6 : 42                                                                                                        ง. 3 : 27
                 จ. 28 : 7
ข้อ 62. อบอุ่น : ร้อน
                 ก. สีขาว : สีดำ                                                                         ข. ดอกไม้ : ต้นไม้
                 ค. ความดี : ความชั่ว                                                             ง. น้ำเย็น : น้ำแข็ง
                 จ. อากาศ : บรรยากาศ
ข้อ 63. วันเสาร์ : วันอาทิตย์
                 ก. ปีจอ : ปีกุน                                                                         ข. วันที่ 31 : วันที่ 1
                 ค. วันจันทร์ : วันศุกร์                                                           ง. เดือนยี่ : เดือนอ้าย
                 จ. เดือนมกราคม : เดือนกุมภาพันธ์
ข้อ 64. เชียงใหม่ : สงขลา
                 ก. แพร่ : ชลบุรี                                                                       ข. ลำพูน : เพชรบุรี
                 ค. แม่ฮ่องสอน : สุราษฎร์ธานี                                         ค. อุดรธานี : สมุทรปราการ
                 จ. บุรีรัมย์ : นครศรีธรรมราช
ข้อ 65. กระทรวงสาธารณสุข : องค์การเภสัชกรรม
                 ก. กระทรวงการคลัง : องค์การยาสูบ                            
                 ข. กระทรวงกลาโหม : องค์การฟอกหนัง
                 ค. กระทรวงศึกษา : องค์การค้าของคุรุสภา
                 ง. กระทรวงมหาดไทย : องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
                 จ. กระทรวงคมนาคม : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ข้อ 66. ตะเกียง : แสงสว่าง
                 ก. น้ำ : ดื่ม                                                                                ข. ไฟ : หุงต้ม
                 ค. กังหัน : หมัน                                                                                       ง. พัดลม : ความเย็น
                 จ. พระอาทิตย์ : กลางวัน
ข้อ 67. หมู่คณะ : ผู้นำ
                 ก. เรือ : หางเสือ                                                                                     ข. รถ : คนขับ
                 ค. นักร้อง : ดนตรี                                                                  ง. เด็ก : ผู้ปกครอง
                 จ. นักเรียน : ครู
ข้อ 68. กระดาษ : เขียน
                 ก. เรือ : พาย                                                                             ข. เชือก : เส้น
                 ค. นักร้อง : ดนตรี                                                                  ง. เด็ก : ผู้ปกครอง
                 จ. นักเรียน : ครู
ข้อ 69. เดือนสิบสอง : ลอยกระทง
                 ก. เดือนยี่ : สงกรานต์                                                          ข. เดือนสาม : วิสาขบูชา
                 ค. เดือนหก : อาสาฬหบูชา                                                ง. เดือนแปด : เข้าพรรษา
                 จ. เดือนสิบ : ออกพรรษา
ข้อ 70. เสื้อ : เครื่องนุ่งห่ม
                 ก. ยา : ยารักษาโรค                                                               ข. ชาม : ภาชนะ
                 ค. มะลิ : พวงมาลัย                                                               ง. น้ำตาล : ขนม
                 จ. สุนัข : เฝ้าบ้าน
ข้อ 71. ระเหิด : ละลาย
                 ก. น้ำ : ควัน                                                                              ข. หนาว : ร้อน
                 ค. ไอ : ของเหลว                                                                    ง. ลูกเห็บ : หิมะ
                 จ. น้ำแข็งแห้ง : น้ำเดือด
ข้อ 72. สีดำ : ความเศร้าโศก
                 ก. สีแดง : ชาติ                                                                        ข. สีเหลือง : พระ
                 ค. สีเขียว : ความสดชื่น                                                       ง. สีขาว : ความบริสุทธิ์
                 จ. สีน้ำเงิน : พระมหากษัตริย์
ข้อ 73. ปู : ก้าม
                 ก. เสือ : ขา                                                                                ข. ปลา : เกล็ด
                 ค. เต่า : กระดอง                                                                                       ง. คางคก : ลิ้น
                 จ. เป็ด : ปีก
ข้อ 74. แมว : หนู
                 ก. มด : ช้าง                                                                              ข. นก : ผึ้ง
                 ค. เสือ : กวาง                                                                          ง. เต่า : กระต่าย
                 จ. ลิง : ชะนี
ข้อ 75. แผ่นดิน :  แหลม
                 ก. น้ำตก : น้ำ                                                                           ข.คลื่น : ทะเล               
       ค. ทราย :หาด                                                                             ง. น้ำ : อ่าว                                                      จ. น้ำตก          : ภูเขา
ข้อ 76. นึ่ง : ลังถึง
                 ก. ตุ๋น : น้ำ                                                                                ข. ต้ม : เตา                  
                 ค. อบ : อ่าง                                                                               ง. จาน : แก้ว                                                                   จ. ทอด : กระทะ
ข้อ 77.  กล้วย : เครือ
                 ก. มะพร้าว : ลูก                                                                                     ข. มะม่วง : พวง                        
                 ค. มะกอก : ช่อ                                                                       ง. องุ่น : ผล                                                                     จ. หมาก : ทะลาย
ข้อ 78. ช้าง : งา
                 ก. นก : ขน                                                                                ข. เสือ : กระดูก                      
                 ค. แรด : นอ                                                                              ง. วัว : หาง                                                       จ. ม้า : เขา
ข้อ 79.  กล้วย : วิตามิน
                 ก. ข้าว : อิ่ม                                                                               ข. ไข่ : แข็งแรง                        
                 ค. บุหรี่ : นิโคติน                                                                   ง. สบู่ : ฟองน้ำ                                            
                 จ. ยาเสพติด : ความตาย
ข้อ 80.  อินทรี : ลูก
                 ก. เหยี่ยว : เค้าแมว                                                                 ข. เหยี่ยว : ค้างคาว                     
                 ค. เค้าแมว : ค้างคาว                                                             ง. แร้ง : กา                                                         จ. ยูง : กระยาง
ข้อ 81. นักเรียน : โรงเรียน
                 ก. หมอ : ห้องผ่าตัด                                                              ข. ครู : บ้านพักครู
                 ค. นางพยาบาล : รถพยาบาล                                             ง. ผู้ร้าย : ห้องขัง
ข้อ 82. บาท : สตางค์
                 ก. นาที : วินาที                                                                        ข. กรัม : กิโลกรัม
                 ค. เมือง : วัง                                                                             ง. เมตร : เซนติเมตร


ข้อ 83. ตะวัน : เวลา
                 ก. คาวเหนือ : ทิศ                                                                   ข. ปฏิทิน : วันที่
                 ค. ไม้เมตร : ระยะทาง                                                        ง. ตาชั่ง : นำหนัก
ข้อ 84. อินเดีย : อังกฤษ
                 ก. อาหรับ : ฟิลิปปินส์                                                         ข. กัมพูชา : ฝรั่งเศส
                 ค. ญี่ปุ่น : รัสเซีย                                                                    ง. เวียดนาม : จีน
ข้อ 85. ขว้าง : บอล
                 ก. ทำลาย : ลูกระเบิด                                                            ข. ฆ้อง : ฟัน
                 ค. ยิง : ปืน                                                                                ง. หลาว : พุ่ง
ข้อ 86. บด : หั่น
                 ก. นั่ง : นอน                                                                             ข. เดิน : คลาน
                 ค. เห็น : ไหว้                                                                          ง. หิว : กิน
ข้อ 87. เรียบ : กลม
                 ก. ระเบียบ : รี                                                                         ข. ราบ : แบน
                 ค. สะอาด : กลวง                                                                   ง. ขรุขระ : เบี้ยว
ข้อ 88. ข้อสอบ : ปรนัย
                 ก. นวนิยาย : หนังสือ                                                           ข. คำถาม : ตัวเลือก
                 ค. วิทยุ : การสื่อสาร                                                              ง. วรรณคดี : พระอภัยมณี
ข้อ 89. ไส้ตัน : ปลา
                 ก. หัวขวาน : งู                                                                        ข. เสือหมอบ : จ๋าจ๊ะ
                 ค. สังกะวาด : นก                                                                   ง. หงอนไก่ : พืช
ข้อ 90. ถกเถียง : โต้วาที
                 ก. ปรัชญา : จิตวิทยา                                                             ข. ท้าทาย : คู่ต่อสู้
                 ค. ความรุนแรง : สันติภาพ                                                ง. การต่อสู้ : การแข่งขัน
ข้อ 91. นักเขียน : นวนิยาย
                 ก. กวี : โครง                                                                             ข. ละคร : ผู้แสดง
                 ค. เพลง : นักแต่งเพลง                                                       ง. ช่างไม้ : นักแกะสลัก
ข้อ 92. โรงพยาบาล : คนไข้
                 ก.โรงงาน : เครื่องจักร                                                        ข. โรงเรียน : ครู
                 ค. แพทย์ : คลินิก                                                                    ง. สถานเลี้ยงเด็ก : เด็ก
ข้อ 93. น้ำท่วม : ฝนตก
                 ก. เหนื่อย : นอน                      ข. กิน : หิว       ค. เขื่อน : ทำนา         ง. ทำลายป่า : ฝนแล้ง
ข้อ 94. กรอบ : รูป
                 ก. ถ้วย : จานรอง                                                                    ข. ปก : หนังสือ
                 ค. วิทยุ : เสียง                                                                          ง. ฟิล์ม : กล้องถ่ายรูป
ข้อ95. ยาพิษ : ตาย
                 ก. ความสุข : ดนตรี                                                               ข. ชีวิต : ทารก
                 ค. ความมีน้ำใจ : ความร่วมมือ                                         ง. บท : หนังสือ
ข้อ 96. ช่างไม้ : บ้าน
                 ก. ภารโรง : โรงเรียน                                                          ข. คนครัว : อาหาร
                 ค. ทหาร : รั้ว                                                                            ง. ข้าราชการ : กรม
ข้อ 97. บุ้งกี่ : ตะกร้า
                 ก. กระจาด : ไม้คาน                                                             ข. ชะลอม : เข่ง
                 ค. ไม้กวาด : กาละมัง                                                          ง. ไห : หม้อ
ข้อ 98. นิตยสาร : บรรณาธิการ
                 ก. บริษัท : เจ้าของ                                                                  ข. โรงเรียน : อาจารย์
                 ค. ภาพยนตร์ : พระเอก                                                      ง. ละคร : ผู้กำกับ
ข้อ 99. จงอาง : สวาย
                 ก. สามเหลี่ยม : เทโพ                                                          ข. กุเลา : แสงอาทิตย์
                 ค. ยี่สก : แมวเซา                                                                    ง. เขียว : แก้ว
ข้อ 100.  ลูกน้ำ : ปลา
                 ก. ลูกเจี๊ยบ : ไก่        ข. ยุง : ไข่ปลา     ค. ลูกอ๊อด : กบ     ง. หนอน : นก
ข้อ 101. แพทย์ : ฝึกหัด
                 ก. นักวิทยาศาสตร์ : ทดลอง                                               ข. นักคำนวณ : ฝึกฝน
                 ค. ครู : ฝึกสอน                                                                       ง. ข้าราชการ : อบรม
ข้อ 102. อดอาหาร : น้ำหนัก
                 ก. อาหาร : อ้วน                                                                                      ข. ขนมปัง : แป้ง
                 ค. ยา : ความเจ็บปวด                                                            ง. ลดลง : เพิ่มขึ้น
ข้อ 103. หนังสือ : ตัวอักษร
                 ก. ซอง : กระดาษ                                                                   ข. บ้าน : ซอย
                 ค. โรงหนัง : ป้ายโฆษนา                                                    ง. ปฏิทิน : วันที่
ข้อ 104. คุก : อาชญากรรม
                 ก. ผู้พิพากษา : อาชญากร                                                    ข. นักโทษ : ขโมย
                 ค. ป่าช้า : ความตาย                                                              ง. อิสรภาพ : นก
ข้อ 105. ท่อน้ำ : น้ำ
                 ก. สายไฟ : ไฟฟ้า                                                                  ข. เสียง : สุญญากาศ
                 ค. ถนน : รถยนต์                                                                    ง. วงกลม : ส่วนโค้ง
ข้อ 106. การสอบ : ทุจริต
                 ก. กองทัพ : เกณฑ์ทหาร                                                                     ข. หลอกลวง : ธุรกิจ
                 ค. กฎหมาย : คับแคบ                                                          ง. ความเสี่ยง : เสมียน
ข้อ 107. ปุ๋ย : ชาวนา
                 ก. ข้าวโพด : ชาวไร่                                                              ข. รำข้าว : คนเลี้ยงหมู
                 ค. ดอกเบี้ย : นายธนาคาร                                                    ง. ทหาร : ประชาชน
ข้อ 108. เกาะ : มหาสมุทร
                 ก. ภูเขา : ลำธาร                                                                                      ข. ป่า : หุบเขา
                 ค. โอเอซิส : ทะเลทราย                                                      ง. ผลไม้ : เมล็ด
ข้อ 109. วิวาท : ทนทาน
                 ก. โต้เถียง : คนงาน                                                              ข. ให้เหตุผล : มั่นคง
                 ค. ขึ้นเสียง : อดทน                                                               ง. ต่อต้าน : สึกหรอ
ข้อ 110. นาฬิกา : เวลา
                 ก. ส่วนสูง : ไม้เมตร                                                             ข. ชั่วโมง : นาที
                 ค. ระยะทาง : ความยาว                                                      ง. ตาชั่ง : น้ำหนัก
ข้อ 111. การโฆษนา : การซื้อ
                 ก. ทัศนคติ : ความแน่ใจ                                                      ข. ความพยายาม : ความสำเร็จ
                 ค. ความนิยม : การหาเสียง                                                 ง. ความช่วยเหลือ : ความเข้มแข็ง
ข้อ 112. ทารก : นมวัว
                 ก. กบ : ลูกอ๊อด       ข. ผ้า : กรรไกร     ค. พี่เลี้ยง : นมมารดา         ง. รถยนต์ : น้ำมัน
ข้อ 113. ลำปาง : อุบลราชธานี
                 ก. นครศรีธรรมราช : เชียงใหม่                                       ข. แพร่ : นครพนม
                 ค. ร้อยเอ็ด : พิษณุโลก                                                         ง. ปัตตานี : สระบุรี
ข้อ 114. ออกซิเจน : ไฮโดรเจน
                 ก. เรเดียม : คาร์บอนไดออกไซด์                                     ข. ยูเรเนียม : กำมะถัน
                 ค. ไนโตรเจน : ฮีเลียม                                                        ง. ฟอสฟอรัส : สังกะสี
ข้อ 115. หนู : แมว
                 ก. สุนัข : ช้าง       ข. เหยื้อ : นก     ค. คางคก : แมลง           ง. สิงโต : งู
ข้อ 116. ดึง : ถือ
                 ก. ดัน : ยก            ข. ผลัก : เตะ    ค. กระเถิบ : เขี่ย             ง. ชก : หมอบ
ข้อ 117. วิวาท : โต้เถียง
                 ก. โกรธ : เกลียด                                                                     ข. ว่ากล่าว : ตักเตือน
                 ค. ตำหนิ : กลมเกลียว                                                          ง. ทำโทษ : ตี
ข้อ 118. วงเวียน : ไม้บรรทัด
                 ก. ตุ้มหู : อัญมณี                                                                    ข. คันไถ : ทุ่งนา
                 ค. กระดาษ : เครื่องพิมพ์                                                                     ง. จอบ : ดิน
ข้อ 119. ถนน : รถยนต์
                 ก. น้ำมัน : ยางมะตอย                                                         ข. แม่น้ำ : เรือยาว
                 ค. รถไฟ : ราง                                                                         ง. สะพาน : อุโมงค์
ข้อ 120. โศกเศร้า : ตาย
                 ก. หัวเราะ : ร้องไห้                                                              ข. กลัว : เกลียด
                 ค. สับสน : โกรธ                                                                    ง. สุข : เกิด
ข้อ 121. สามเหลี่ยม : ปีรามิด
                 ก. หลอดแก้ว : ทรงกระบอก                                              ข. กระเป๋า : สี่เหลี่ยม
                 ค. ไอศกรีม : แท่ง                                                                   ง. สี่เหลี่ยม : หู๊บ
ข้อ 122. หมอ : โรค
                 ก. นายอำเภอ : อาชญากรรม                                             ข. เงิน : ตระหนี่
                 ค. ใบสั่งยา : เภสัชกร                                                           ง. ขโมย : การทำโทษ
ข้อ 123. ความระมัดระวัง : อุบัติเหตุ
                 ก. ความประมาท : ความตาย                                             ข. ยาม : โจรกรรม
                 ค. อนามัย : สุขภาพ                                                              ง. ความวิตก : ภยันตราย
ข้อ 124. แมว : หนู
                 ก. นกเหยื่อ                                                                                 ข. สุนัข : นก
                 ค. กับดัก : หนู                                                                        ง. สิงโต : งู
ข้อ 125. พุ่ง : หลาว
                 ก. ฆ่า : ลูกปืน                                                                         ข. ยิง : ธนู
                 ค. ตี : วิ่ง                                                                                     ง. มีด : แทง
การสรุปความสัญลักษณ์

                 โจทย์ข้อสอบจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อมูลมาให้ พร้อมทั้งข้อสรุปที่โจทย์ต้องการถามการหาคำตอบจึงต้องพิจารณาทำ ความเข้าใจเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ให้มาก่อน พร้อมทั้งคำสั่งโจทย์ต้องการก่อน มิฉะนั้นจะเกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้ ส่วนใหญ่ของโจทย์ข้อสอบมักจะให้สรุปว่าเป็นจริงไม่เป็นจริงหรือ ไม่สามารถสรุปได้แน่นอน ดังนั้นต้องทำความเข้าใจเครื่องหมายต่างๆ ที่ให้มาว่ามีความหมายอย่างไร
=    หมายถึง   เท่ากับ                       ¹     หมายถึง   ไม่เท่ากัน   ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า
>   หมายถึง   มากกว่า                        หมายถึง   ไม่มากกว่า ซึ่งอาจเท่ากับหรือน้อยกว่า
<   หมายถึง   น้อยกว่า                         หมายถึง   ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจเท่ากับหรือมากกว่า
  หมายถึง   มากกว่าหรือเท่ากับ       หมายถึง   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
                เท่าที่โจทย์ข้อสอบกำหนดพบว่า ให้พิจารณาเลือกข้อสรุปที่กำหนดให้มา แล้วตอบโดยยึดหลักดังนี้
                 ตอบข้อ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริง
                 ตอบข้อ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริง
                 ตอบข้อ ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดตามเงื่อนไข
                 ตอบข้อ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงหรือไม่เป็นจ ริง หรือไม่อาจ     
                                  สรุปได้แน่ชัด
แบบฝึกหัดการสรุปความสัญลักษณ์

กำหนดให้             2A     B = C > D      E
                                   <st1:metricconverter ProductID="2F" w:st="on">2F</st1:metricconverter>   <   G   >   C   =   3H       =   2R   (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 1. ข้อสรุปที่ 1.               3D   <   4H
          ข้อสรุปที่ 2.              G     B
ข้อ 2. ข้อสรุปที่ 1.               A   ¹   G
          ข้อสรุปที่ 2.              F   =   R
ข้อ 3. ข้อสรุปที่ 1.               B   <   F
          ข้อสรุปที่ 2.              BC   >   DH
ข้อ 4. ข้อสรุปที่ 1.               C   =   E
          ข้อสรุปที่ 2.              A   >   R
ข้อ 5. ข้อสรุปที่ 1.               E   =   A
          ข้อสรุปที่ 2.              G   >   D
กำหนดให้             A   <   BC   =   D      E   >   F
                                   X      2D   =   2B   <   y   ¹   z   (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 6. ข้อสรุปที่ 1.               B   =   F
          ข้อสรุปที่ 2.             3A   ¹   2DC
ข้อ 7. ข้อสรุปที่ 1.               y   >   x
          ข้อสรุปที่ 2.             Z      C
ข้อ 8. ข้อสรุปที่ 1.               A   ¹   Z
          ข้อสรุปที่ 2.              D   >   A
ข้อ 9. ข้อสรุปที่ 1.               AB   >   2y
          ข้อสรุปที่ 2.             B      E
ข้อ 10. ข้อสรุปที่ 1.            Z   ¹   F
            ข้อสรุปที่ 2.          y   <   A
กำหนดให้             5A      B      <st1:metricconverter ProductID="2C" w:st="on">2C</st1:metricconverter>   =   2DE
                                   X   >   C      Y   >   Z   (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 11. ข้อสรุปที่ 1.            C      Z
             ข้อสรุปที่ 2.         3A   ¹   2D
ข้อ 12. ข้อสรุปที่ 1.            4Y   <   <st1:metricconverter ProductID="3C" w:st="on">3C</st1:metricconverter>
            ข้อสรุปที่ 2.          Z   ¹   E
ข้อ 13. ข้อสรุปที่ 1.            B   <   X
             ข้อสรุปที่ 2.         AC   >   Z
ข้อ 14. ข้อสรุปที่ 1.            2B   >   2X
             ข้อสรุปที่ 2.         2DE   <   Z
ข้อ 15. ข้อสรุปที่ 1.            D   ¹   B
             ข้อสรุปที่ 2.         (C + D)   >   X

กำหนดให้             A   >   B      (C + D)   =   E
                                   4P   =   B      2Q   <   R   >   S   (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 16. ข้อสรุปที่ 1.            B   ¹   Q
             ข้อสรุปที่ 2.         A      (B + P)
ข้อ 17. ข้อสรุปที่ 1.            P   <   E
             ข้อสรุปที่ 2.         QC   >   2B
ข้อ 18. ข้อสรุปที่ 1.            D   >   A
             ข้อสรุปที่ 2.         BR   <   2E
ข้อ 19. ข้อสรุปที่ 1.            Q   >   CR
             ข้อสรุปที่ 2.         R      A
ข้อ 20. ข้อสรุปที่ 1.            A   =   E
             ข้อสรุปที่ 2.         B   >   S
กำหนดให้             (A + B)   =   C      D   <   E
                                   X   >   2y   =   C      Z    (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 21. ข้อสรุปที่ 1.            Xy   ¹   By
             ข้อสรุปที่ 2.         Y   =   Z
ข้อ 22. ข้อสรุปที่ 1.            E   >   Z
             ข้อสรุปที่ 2.         y   ¹   D
ข้อ 23. ข้อสรุปที่ 1.            C   <   E
              ข้อสรุปที่ 2.       AB   >   X
ข้อ 24. ข้อสรุปที่ 1.            BC   >   DC
             ข้อสรุปที่ 2.         E   ¹   X
ข้อ 25. ข้อสรุปที่ 1.            (A + Y)   <   Dy
             ข้อสรุปที่ 2.         C   >   E
กำหนดให้             B   >   C   <   D   >   E      F      H
                                   G   >   D      I      J      K   (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 26. ข้อสรุปที่ 1.            I   >   E
             ข้อสรุปที่ 2.         E   <   G
ข้อ 27. ข้อสรุปที่ 1.            J   ¹   F
             ข้อสรุปที่ 2.         H     D
ข้อ 28. ข้อสรุปที่ 1.            C   =   E
             ข้อสรุปที่ 2.         I   <   B
ข้อ 29. ข้อสรุปที่ 1.            EC   >   DG
             ข้อสรุปที่ 2.         I      C
ข้อ 30. ข้อสรุปที่ 1.            F   >   B
             ข้อสรุปที่ 2.         K   <   G
กำหนดให้             A   <   B      C   =   D
                                   B   =   E      F   <   2G     (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1.            A2   >   B2          
             ข้อสรุปที่ 2.         C      E
ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1.            BE   =   CD
             ข้อสรุปที่ 2.         EF      2B
ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1.            2E      <st1:metricconverter ProductID="2C" w:st="on">2C</st1:metricconverter>
             ข้อสรุปที่ 2.         B   <   G
ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1.            E   ¹   D
             ข้อสรุปที่ 2.         A      G
ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1.            A   =   D
             ข้อสรุปที่ 2.         B   =   G
กำหนดให้             A   >   2B      <st1:metricconverter ProductID="2C" w:st="on">2C</st1:metricconverter>      D
                                   2P   <   C   <   Q      R     (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1.            C      B
             ข้อสรุปที่ 2.         P   =   A
ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1.            B   ¹   Q
กล่องข้อความ: 2             ข้อสรุปที่ 2.  G   >   D              
ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1.            3B   >   4Q
             ข้อสรุปที่ 2.         4P   <   B
ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1.            R   <   C
             ข้อสรุปที่ 2.         A   ¹   P
ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1.            D   =   R
             ข้อสรุปที่ 2.         Q   ¹   D
กำหนดให้             (X + y)   =   S      U   <   N
                                   H   =   P   >   Q      S   >   2y    (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 41. ข้อสรุปที่ 1.            X   =   y
             ข้อสรุปที่ 2.         H   >   S
ข้อ 42. ข้อสรุปที่ 1.            P   >   2X
             ข้อสรุปที่ 2.         H      U
ข้อ 43. ข้อสรุปที่ 1.            U   >   Q
             ข้อสรุปที่ 2.         S   >   P
ข้อ 44. ข้อสรุปที่ 1.            P   <   N
             ข้อสรุปที่ 2.         N   =   y
ข้อ 45. ข้อสรุปที่ 1.            U   =   X
             ข้อสรุปที่ 2.         N   >   H
กำหนดให้             2A   >   3B      C      D   >   EF
                                   D   <   M   ¹   N   =   F      (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 46. ข้อสรุปที่ 1.            C   <   M
             ข้อสรุปที่ 2.         A   ¹   M
ข้อ 47. ข้อสรุปที่ 1.            N   <   D
             ข้อสรุปที่ 2.         3B   >   <st1:metricconverter ProductID="4F" w:st="on">4F</st1:metricconverter>
ข้อ 48. ข้อสรุปที่ 1.            M   >   F
            ข้อสรุปที่ 2.          C   ¹   F
ข้อ 49. ข้อสรุปที่ 1.            A   >   D
             ข้อสรุปที่ 2.         B   <   M
ข้อ 50. ข้อสรุปที่ 1.            D   =   F
             ข้อสรุปที่ 2.         C   >   N
กำหนดให้             2H      W   =   T   <   S
                                   K      N   >   S      L      (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)               
ข้อ 51. ข้อสรุปที่ 1.            W   >   L
             ข้อสรุปที่ 2.         S   มีค่ามากที่สุด
ข้อ 52. ข้อสรุปที่ 1.            H   มีค่าน้อยที่สุด
             ข้อสรุปที่ 2.         K   >   T
ข้อ 53. ข้อสรุปที่ 1.            N   >   W
             ข้อสรุปที่ 2.         S   <   K
ข้อ 54. ข้อสรุปที่ 1.            L   ¹   T
             ข้อสรุปที่ 2.         H   <   N
ข้อ 55. ข้อสรุปที่ 1.            L   <   N
             ข้อสรุปที่ 2.         H   =   K
กำหนดให้             E   =   I   <   A      D   >   R
                                   M     u   <   L      A     (อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)
ข้อ 56. ข้อสรุปที่ 1.            M   >   R
             ข้อสรุปที่ 2.         D   >   L
ข้อ 57. ข้อสรุปที่ 1.            L   >   I
             ข้อสรุปที่ 2.         A   ¹   F
ข้อ 58. ข้อสรุปที่ 1.            u   ¹   F
             ข้อสรุปที่ 2.         D   >   F
ข้อ 59. ข้อสรุปที่ 1.            R   =   A
             ข้อสรุปที่ 2.         L   =   F
ข้อ 60. ข้อสรุปที่ 1.            u   =   D
             ข้อสรุปที่ 2.         I   <   M
ความสามารถทางด้านตัวเลข

       ความสามารถด้านนี้ บุคคลต้องมีความเข้าใจในเรื่องคณิตศาสตร์ ทราบความหมายเข้าใจการบวก ลบ คูณ หาร เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน ความหมายของจำนวน ปริมาณมาก น้อย มีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ฝึกฝนทำโจทย์ประเภทต่างๆ เป็นประจำ จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระบบความคิดได้ดี

อนุกรม
                 โจทย์ให้ความสัมพันธ์ของระบบตัวเลขว่าเรียงกันอย่างไร มีกฎเกณฑ์อย่างไร แล้วหาความสัมพันธ์ของชุดตัวเลขนั้น อาจจะเป็นการหาตัวเลขที่ถัดไปหรือเลขที่ว่างเว้นไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพลิกแพลงของโจทย์จะให้คำตอบขึ้นอยู่กับค วามยากหรือง่ายที่ผู้ออกข้อสอบจะกำหนดหลักหรือกฎเกณฑ์ใด เพื่อวัดความสามารถทางด้านนี้


โจทย์แบบฝึกหัดอนุกรม

                 ข้อ 1.    12          11          1             10          8             2             9             6......
                                   ก. 1                    ข. 2                       ค. 3                       ง. 4                       จ. 5
                 ข้อ 2.    2             4              9           3             5             16          4             8......
                                   ก. 20                  ข. 25                     ค. 30                     ง. 35                      จ. 40
                 ข้อ 3.    93          39          63          38          33......
                                   ก. 33                  ข. 35                     ค. 37                     ง. 42                     จ. 56
ข้อ 4.      3             7             21          25            75         79......
                                   ก. 71                  ข. 83                     ค. 121                  ง. 132                   จ. 237
                 ข้อ 5.    8             27          64          125        216......
                                   ก. 261                                ข. 300                  ค. 317                  ง. 343                   จ. 437
                 ข้อ 6.    305.1   416.2      194       527.3......
                                   ก. 72.6                               ข. 82.9                 ค. 83.4                 ง. 638.4                                  จ 876.7
ข้อ 7.      2613       3618      4824......
                                   ก. 1821                             ข. 2917                                ค. 3819                                ง. 4224                                  จ. 5223
ข้อ 8.      12          19            29          44          66......
                                   ก. 77                    ข. 88                     ค. 97                     ง. 106                   จ. 121

ข้อ 9.      350           222     130         68          30......
                                   ก. 10                    ข. 12                     ค. 14                     ง. 16                      จ. 18
ข้อ 10.   9             21          39            66         105......
                                   ก.   158                             ข. 159                  ค. 160                    ง. 162                   จ. 165

ข้อ 11.   243        256          125        36.......
                                   ก. 5                      ข. 7                        ค. 9                        ง. 11                      จ. 13

ข้อ 12.   10            9             11            8          13              5.......
                                   ก. 9                      ข. 13                     ค. 18                     ง. 21                      จ. 23
ข้อ 13.   300         30          40          4.......
                                   ก. 10                   ข. 12                       ค. 14                     ง. 16                      จ. 18

ข้อ 14.   4             10            22          46.......
                                   ก. 54                    ข. 62                     ค. 70                     ง. 86                      จ. 94

ข้อ 15.   7             12           27          72......
                                   ก. 160                                ข. 197                  ค. 207                  ง. 222                   จ. 242
ข้อ 16.   1              3            4            7            11          18.....
                                   ก. 21                  ข. 23                     ค. 25                     ง. 27                     จ. 29

ข้อ 17.   45045    3465       315.......
                                   ก. 25                  ข. 30                     ค. 35                     ง. 40                     จ. 45
ข้อ 18.   1              4            9            16          25.......
               ก. 28                    ข. 30                     ค. 34                     ง. 36                     จ. 49
ข้อ 19.   3              6            5            9            7........
ก. 11                      ข. 12                     ค. 16                     ง. 18                     จ. 20
ข้อ 20     32           81           64           25.......
                                   ก. 16                  ข. 9                         ค. 6                        ง. 4                        จ. 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน