วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ นายร้อยตำรวจ 2552


แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ นายร้อยตำรวจ 2552

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฯ นายร้อยตำรวจ
ขอบคุณ
http://adviser.eduzones.com/thesis2u/19430?page2=2&page=&page3=2
พรีเมียร์ ติวเตอร์แท่ง
71. ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดความผิดทางอาญาขึ้นสำหรับการกระทำใดเป็นการเฉพาะ และตกอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่นการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา สามารถที่จะ..............โอนอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมด หรือบางส่วนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือเจ้าพนักงานอื่นใดก็ได้ โดยคำเสนอแนะของ............... 1) ตราพระราชกฤษฎีกา : ก.ตร. 2) ออกกฎกระทรวง : ก.ต.ช. 3) ออกกฎกระทรวง : ประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ 4) ตราพระราชกฤษฎีกา : ก.ต.ช. 72.พ.ต.ท. ดร.แท่ง อายุ 40 ปีเศษ อดีตข้าราชการตำรวจ ปัจจบันประกอบอาชีพทนายความ และทำธุรกิจส่วนตัวหลายอย่าง ต่อมา พ.ต.ท. ดร.แท่ง ได้รับเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 9 เืดือนเศษ ก็ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ดังนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น 1) พ.ต.ท. ดร.แท่ง ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 22 (4) เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 20 (10) เนื่องจากเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน 2) ถ้าหาก ก.ต.ช. เห็นว่า พ.ต.ท. ดร.แ่ท่ง มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ก.ต.ช. อาจลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้ พ.ต.ท. ดร.แท่ง พ้นจากตำแหน่งได้ 3) ถ้าหาก พ.ต.ท. ดร.แท่ง พ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใดก็ตามผู้มีอำนาจหน้าที่จะดำเนินการให้มีการสรรหาบุคคลมาแทน พ.ต.ท. ดร.แท่งก็ได้ 4) ข้อ 1 และ2 ถูก 73. การสั่งให้ขา้ราชการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่นวราชการใด หรือสำรองราชการในส่วนราชการใดโดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิม และโดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป้นผู้สั่งได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน กฎ ก.ตร. ข้อใดไม่ถูกต้อง 1) นายกรัฐมนตรีสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับข้าราชการตำรวจทุกตำแหน่ง 3) ผู้บัญชาการสำหรับข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการ หรือในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ 4) ไม่มีข้อใดถูก 74. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 1) ข้าราชการตำรวจ อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามจำนวนหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 2) ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรองซึ่งได้รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ไปจนถึงข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ ส.8 อาจได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 3) ข้าราชการตำรวจอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ หรือเงินช่วยเหลือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 4) ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก 75. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีและ ก.ต.ช.กำหนดรวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3) เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4) วางระเบียบ หรือทำคำสั่งเฉพาะเรื่องไว้ให้ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา หรือกฎหมายอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กด LIKE แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFACEBOOK ตลอด

ร่วมกดไลค์เพื่อแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคน